กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563 "การวิจัยประมงสู่วิถีชุมชนที่ยั่งยืน" 18-19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอานนท์ ห้องตะเพียนทอง และห้องประชุมสุรัสวดี (SEAFDEC) กรมประมง กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2561 0834 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 12.8K | อ่าน: 60.9K

www4.fisheries.go.th/planning กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น5 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

อีเมล์ - กลุ่มแผนงานและงบประมาณ : plandof01@gmail.com

อีเมล์ - กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ : planandbudget2@gmail.com

อีเมล์ - กลุ่มบริหารงานวิจัย : fishresearch3616@gmail.com

 แผนที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Latitude:13.844481   Longitude:100.575497

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2016-10-26 11:24:29 น. (ลำดับที่: 3)