Click to open Popup

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

1

ประชาสัมพันธ์กรมประมง

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า  84
 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออกประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  8
 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส  ประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2562  89
 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง  ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก  63
 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)  สขร.1 หน่วยฯ บางลาง ยะลา  8
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)  โครงการการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจังหวัดตรังเพื่อสร้างอาชีพ   200
 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)  สขร. หน่วยฯ พัทลุง  7
 ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา  ข่าวสาร กคส. ประจำวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562  55
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนก.พ. 2563  8
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส  นายเจริญศักดิ์ เขียวเล่ง  5
09 ก.ค. 2563  กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด : พนักงานราชการ  ประกาศกรมประมง เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  167
08 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คลองใหญ่ : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ  12
08 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คลองใหญ่ : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการด้านการสื่อสาร  8
08 ก.ค. 2563  กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะ  23
03 ก.ค. 2563  กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง  35
03 ก.ค. 2563  กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง : พนักงานราชการ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการ  131
02 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17
02 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13
02 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานเพื่อปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13
01 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลเพื่อบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27
11 ก.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างพิมพ์ไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
10 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
10 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศเชิญชวน  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3
10 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศราคากลาง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5
10 ก.ค. 2563  กรมประมง : กรมประมง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3
10 ก.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4
10 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4
10 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4
10 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
10 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4
09 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 08 ก.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง ซื้อวัสดุอะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 23 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา 08 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลาง ซื้อวัสดุอะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 23 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา 03 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 03 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 03 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง 02 ก.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดจ้างเพื่อขยายขอบข่ายระบบ ตรวจสอบย้อยกลับให้ครอบคลุมเรือประมงพื้นบ้าน 1 ระบบโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 02 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) ของกองกฎหมาย 02 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC IMPORTANT POLICIES)

บริการประชาชน

การขอใบอนุญาต หนังสือรับรอง การให้บริการประชาชน

เจ้าหน้าที่กรมประมง

 ระบบสารสนเทศภายใน

 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

 เว็บไซต์ส่วนกลาง