Click to open Popup

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

1

ประชาสัมพันธ์กรมประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน  งบทดลองประจำเดือน กย.62  102
 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชลบุรี  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ โดยวิธีฉพาะเจาะจง   1
 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชลบุรี  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านเอกสารและบันทึกข้อมูล  1
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  60
 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชลบุรี  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ  ประกาศหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องVMS จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3
 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต)  ร่วมต้อนรับพล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ ทรภ.3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ   251
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ  77
 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก  สรุปผลคดี เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563   3
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช  ปล่อยพันธุ์ปลาในนาข้าว โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  82
03 ก.ค. 2563  กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง  23
03 ก.ค. 2563  กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง : พนักงานราชการ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการ  43
02 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14
02 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11
02 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานเพื่อปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11
01 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลเพื่อบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25
01 ก.ค. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) : พนักงานราชการ  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง  54
26 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์  42
26 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน  21
26 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาและบริการ  24
03 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
03 ก.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารสด) ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
03 ก.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างจัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4
03 ก.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ เพื่อการแปรรูปปลาตะเพียนขาวเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาส้ม โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
03 ก.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
02 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร (ปลาป่น และรำละเอียด) จำนวน ๒ รายการ ให้สำหรับอนุบาลสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
02 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
03 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
03 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
03 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
02 ก.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดจ้างเพื่อขยายขอบข่ายระบบ ตรวจสอบย้อยกลับให้ครอบคลุมเรือประมงพื้นบ้าน 1 ระบบโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 02 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) ของกองกฎหมาย 02 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ 01 ก.ค. 2563  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 01 ก.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 01 ก.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5 โครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 01 ก.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 01 ก.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมี LC MSMS จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 01 ก.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรฐานรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง (FSW)(PPS) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC IMPORTANT POLICIES)

บริการประชาชน

การขอใบอนุญาต หนังสือรับรอง การให้บริการประชาชน

เจ้าหน้าที่กรมประมง

 ระบบสารสนเทศภายใน

 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

 เว็บไซต์ส่วนกลาง