สถานะการณ์แก้ปัญหาภัยแล้งด้านการประมง

 UIP: 513 IP |  Page View: 895 PV

โครงการภายใต้แผนเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2559/60

 (0.11MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

สรุปผลโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง ประจำปี 2559

 (0.02MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59

 (0.04MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานแผน ผล และงบประมาณโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง (กรมประมง) ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2559

 (0.14MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง กรมประมง (ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2559)

 (0.13MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง (กรมประมง) ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

 (0.13MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง (กรมประมง) ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง (กรมประมง) ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

 (0.11MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง (กรมประมง) ประจำวันที่ 29 เมษายน 2559

 (0.11MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง ประจำวันที่ 21 เมษายน 2559

 (0.11MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง (กรมประมง) ประจำวันที่ 12 เมษายน 2559

 (0.09MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง (กรมประมง) ประจำวันที่ 8 เมษายน 2559

 (0.08MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานความก้าวโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง (กรมประมง)ประจำวันที่ 4 เมษายน 2559

 (0.08MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง (กรมประมง) ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2559

 (0.07MB) ดาวน์โหลดที่นี่