Multimedia

 UIP: 1,573 IP |  Page View: 3,654 PV

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทยน้ำจืด จำนวน ๙ ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลาหมอไทย ปลายี่สกไทย ปลากราย ปลาโพง และปลาบึก รวมทั้งสิ้น สามแสนเก้าหมื่นตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยและเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้ประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ โดยมีนายชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมงเฝ้ารับเสด็จ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ 

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทยน้ำจืด จำนวน ๙ ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลาหมอไทย ปลายี่สกไทย ปลากราย ปลา..

การบรรยายของ ดร.อดิศร พร้อมเทพ ในงานเสวนา "กุ้งเครย์ฟิช ธุรกิจแสนสดใส? หรือมหันตภัยเงียบ?" 

>">..

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ปฏิรูปการประมงไทย สู่ยุคประเทศไทย 4.0 

..

ภาพบรรยากาศภายในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๒๘ 

..

การประชุมวิชาการประมง 2559 ภาคบ่าย การบรรยายพิเศษ เรื่อง Routine to Research 

..

การประชุมวิชาการประมง 2559 ภาคเช้า การอภิปราย ฯ 

..

การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2559 ภาคเช้า การบรรยายพิเศษฯ 

..

ข่าวประมงประจำเดือนพฤษภาคม 2559 

ข่าวประมงประจำเดือนพฤษภาคม 2559

..

การบรรยายพิเศษ เรื่อง พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 กับการประมงนอกน่านน้ำไทย โดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ในการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ทิศทางการประมงนอกน่านน้ำไทย ภายหลังพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 วันที่ 28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 กับการประมงนอกน่านน้ำไทย โดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ในการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ทิศทางการประมงนอกน่านน้ำไทย ภายหลังพระราชกำหนดการประมง..

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

กรมประมงจัดแสดงนิทรรศการและสินค้าทางการเกษตรของไทย 

ข่าวพิธีปิดอ่าว ฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี 2559 จ.กระบี่ 

สารคดีโทรทัศน์ ของกรมประมง ตอนที่1 

https://www.youtube.com/watch?v=4rdVQUTnHog

..