ประกาศทั้งหมด

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

   (2020-09-09) ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอรับโอนใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยง..
   (2020-09-03) สรุปสถานการณ์ของจังหวัดสระบุรี..
   (2020-08-31) คุณหลวงชวนโหวต ให้คะแนนความพึงพอใจ ในการรับบริการของสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี เพียงแค่ สแกน QR code..
   (2020-08-20) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)..
   (2020-08-20) ประกาศกรมประมง เรื่องรับสมัครเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน..
   (2020-07-20) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (รายละเอียด)..
   (2020-07-20) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการประมง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ..
   (2020-06-26) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี เรื่อง การรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 256..
   (2020-06-22) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและ..
   (2020-06-18) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เ..
   (2020-06-12) เพื่อให้คุณปลอดภัยจาก "ไข้เลือดออก" ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19..
   (2020-06-12) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ (มาตรา 60)..
   (2020-06-09) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง ตั้งแต่วันที่ 9 -17 มิถุนายน 2563 ในวันราชการ ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น...
   (2020-06-16) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำกา..
   (2020-06-11) กรมประมง เตือน เกษตรกร เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วง ฤดูฝน ผลิตโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมประมง..
   (2020-04-24) ความเสี่ยงจากการขาดออกซิเจนในบ่อช่วงฤดูฝนช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูกาลจากฤดูร้อนไปฤดูฝน ?..
   (2020-04-24) หยุดช่วยชาติ by ประมง..
   (2020-04-08) พวกเรา กรมประมง ตระหนัก ไม่ตระหนก ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 ด้วยการมีสำนึกต่อสังคม..
   (2020-04-07) รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 1 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563..
   (2020-03-12) การรับมือกับอากาศร้อน [โรคลมแดด และฮีทสโตรก]..
   (2020-03-06) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขอส่ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..
   (2020-02-20) ความรู้คู่คนประมง เอกสารสื่อกรมประมง..
   (2020-02-18) ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563...Hot News!..
   (2020-02-18) เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563...Hot News! ..
   (2020-02-18) ยาและเคมีภัณฑ์ที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ..
   (2020-02-18) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..
   (2020-02-12) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ...Hot News! ..
   (2020-02-12) แบบ ปปช การจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ...Hot News! ..

  •  บทความ
  • ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง 13 อำเภอ ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี...Update! การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย Work Manual การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง) (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย Department of Fisheries รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (5,171)  สัตว์น้ำจืดประจำจังหวัดสระบุรี (ปูน้ำตกสระบุรี).. (4,411) หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.. (3,594) ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายราชการกรมประมง.. (2,727) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี.. (1,995) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ (มาตรา 60).. (1,596) คู่มือสำหรับประชาชน (ด้านประมง).. (1,532) พระราชกำหนดการประมง.. (1,503) วิสัยทัศน์ – พันธกิจ.. (1,195) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (1,195) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,175) ข้อมูลทั่วไปด้านประมง จังหวัดสระบุรี.. (944) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามมีครอบครองใช้เครื่องมือประมง 6 ชนิด ฝ่าฝืนโทษหนัก.. (923) ข้อมูลผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (790) เรื่องดีๆ ช่วยบอกต่อ: ผลิตในแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี! กุ้งก้ามกรามที่ชาวบ้านจับได้บริเวณแม่น้ำป่าสัก ณ วัดดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จ.. (742) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร.. (688) สรุปข้อมูลด้านการประมง.. (602) ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ โครงการ 9101 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอ กลุ่มผู้เลี้ยงกบ.. (597) ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปต้นเผือก (ก้านเผือกอบแห้ง).. (524) ข่าวประชาสัมพันธ์: >>> เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง <<< สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ควรเฝ้าระวังสัตว์น้ำของท่านอย่างใกล้ชิด.. (505)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 123 Moo 6, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (2nd floor) Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, 18000.  Email: saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com LINEID: fposaraburi QR Code Line การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล