ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร  

เรื่อง บัญชีรายชื่อเรือประมงที่ประสงค์นำออกนอกระบบ ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) ช่วงที่ 2

----------------------------------------------

                ตามที่คณะทำงานจ่ายค่าชดเชยเรือประมง ส่งบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ประสงค์น้ำออกนอกระบบระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) ช่วงที่ 2  ให้กับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประกาศให้เจ้าของเรือประมงทราบโดยทั่วกันและเจ้าของเรือประมงที่ประสงค์นำออกนอกระบบตามบัญชีรายชื่อมายื่นคำร้องของรับเงินชดเชยที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร 

                                                                                                                                         ประกาศ ณ  วันที่  15  พฤษภาคม พ.ศ.2563

 •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
 •   ประกาศวันที่: 2020-05-19
 •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2020-06-19 
 •   ติดต่อโทร: 34411846
 •   E-mail: fpo-samutsa@hotmail.com
 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  พาตัวแทนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ตำบลนาโคก  ไปศึกษารูปแบบการเลี้ยงหอยแมงภู...  64   เข้าร่วมพิธีเปิดร้าน  Fisherman Shop@samutsakhon ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ Zoom Meet...  58  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สะพาน/ชายฝั่งทะเล เนื่องในวันพระบาทส...  57  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราม...  47  ลงพื้นที่ให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องการแปรรูปสัตว์น้ำ แก่กลุ่มวิสาหกิจภูมิไทยบ้านเกาะ...  45  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯอำเภอเมืองสมุทรสาคร  ประจำเ...  41  เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม  และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน...  37  จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ด้านการประม...  37  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัยหา/การรับทราบแนวทางเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระห...  37  ติดตามการลงพื้นที่เพื่อตอบข้อซักถาม   37

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

   สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371