ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

 เผยเเพร่: 2020-04-16 |  ผู้สนใจ: 129
 

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร 

เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 

----------------------------------------

               ข้าพเจ้า นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานให้สามารถตอบสนองปัญหา ความต้องการของประชาชน  และเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อส่วนรวมโดยการปฏิบัติตนและบริหารงาน  เพื่อให้บุคลากรภาครัฐจังหวัดสมุทรสาคร ได้ถือปฏิบัติ ดังนี้

               1. การปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด

               2. การปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

               3. มุ่งสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ไม่เพิกเฉยและยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ กำหนดมาตราการบทลงโทษแก่ผู้กระทำการทุจริตและการดำเนินการอย่างจริงจัง ปฏิบัติงานโดยยึดถือค่านิยมของจังหวัดสมุทรสาคร (SAKHON) "มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ มีความรู้ มีเกียรติ มีศิลธรรม มีจังหวัดเป็นศูนย์รวม โดยมีภาคประชาสังคมเป็นเครือข่าย" 

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                              ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2563

 

                                        (นายวีระศักดิ์  วิจิจตร์แสงศรี)

                                       ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

 •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
 •   ประกาศวันที่: 2020-04-16
 •   สิ้นสุดวันที่: 2020-09-30
 •   ติดต่อโทร: 34411846
 •   E-mail: fpo-samutsa@hotmail.com
 •  บทความ
 •  Hits 10 อันดับ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,894)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,765) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (960) ทรงพระเจริญ .. (914) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (809) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (804) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (774) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (713) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (707) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (661)

  Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

   สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000