ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร 

เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 

----------------------------------------

               ข้าพเจ้า นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานให้สามารถตอบสนองปัญหา ความต้องการของประชาชน  และเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อส่วนรวมโดยการปฏิบัติตนและบริหารงาน  เพื่อให้บุคลากรภาครัฐจังหวัดสมุทรสาคร ได้ถือปฏิบัติ ดังนี้

               1. การปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด

               2. การปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

               3. มุ่งสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ไม่เพิกเฉยและยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ กำหนดมาตราการบทลงโทษแก่ผู้กระทำการทุจริตและการดำเนินการอย่างจริงจัง ปฏิบัติงานโดยยึดถือค่านิยมของจังหวัดสมุทรสาคร (SAKHON) "มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ มีความรู้ มีเกียรติ มีศิลธรรม มีจังหวัดเป็นศูนย์รวม โดยมีภาคประชาสังคมเป็นเครือข่าย" 

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                              ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2563

 

                                        (นายวีระศักดิ์  วิจิจตร์แสงศรี)

                                       ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

 •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
 •   ประกาศวันที่: 2020-04-16
 •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2020-09-30 
 •   ติดต่อโทร: 34411846
 •   E-mail: fpo-samutsa@hotmail.com
 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  พาตัวแทนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ตำบลนาโคก  ไปศึกษารูปแบบการเลี้ยงหอยแมงภู...  64   เข้าร่วมพิธีเปิดร้าน  Fisherman Shop@samutsakhon ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ Zoom Meet...  58  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สะพาน/ชายฝั่งทะเล เนื่องในวันพระบาทส...  57  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราม...  47  ลงพื้นที่ให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องการแปรรูปสัตว์น้ำ แก่กลุ่มวิสาหกิจภูมิไทยบ้านเกาะ...  45  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯอำเภอเมืองสมุทรสาคร  ประจำเ...  41  เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม  และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน...  37  จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ด้านการประม...  37  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัยหา/การรับทราบแนวทางเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระห...  37  ติดตามการลงพื้นที่เพื่อตอบข้อซักถาม   37

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

   สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371