ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร 

เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 

----------------------------------------

               ข้าพเจ้า นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานให้สามารถตอบสนองปัญหา ความต้องการของประชาชน  และเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อส่วนรวมโดยการปฏิบัติตนและบริหารงาน  เพื่อให้บุคลากรภาครัฐจังหวัดสมุทรสาคร ได้ถือปฏิบัติ ดังนี้

               1. การปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด

               2. การปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

               3. มุ่งสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ไม่เพิกเฉยและยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ กำหนดมาตราการบทลงโทษแก่ผู้กระทำการทุจริตและการดำเนินการอย่างจริงจัง ปฏิบัติงานโดยยึดถือค่านิยมของจังหวัดสมุทรสาคร (SAKHON) "มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ มีความรู้ มีเกียรติ มีศิลธรรม มีจังหวัดเป็นศูนย์รวม โดยมีภาคประชาสังคมเป็นเครือข่าย" 

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                              ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2563

 

                                        (นายวีระศักดิ์  วิจิจตร์แสงศรี)

                                       ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

 •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
 •   ประกาศวันที่: 2020-04-16
 •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2020-09-30 
 •   ติดต่อโทร: 34411846
 •   E-mail: fpo-samutsa@hotmail.com
 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  ดำเนินการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กันยายน 2564    126   รับเอกสารแนบความจำนงขอความชาวยเหลือจากเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบ...  118  เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ   100  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน BCG Model ของจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการประมง  ครั้งที่ 1/...  95  ร่วมประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องการดำเนินการโครงการส่ง...  90  เข้าร่วมกิจกรรม Kick off การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก...  87  เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษต...  84  ตรวจประเมินที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการ...  72  เข้าประชุมบูรณาการหารือเพื่อขอรับงบประมาณจาก คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ...  71  เข้าร่วมประชุมบูรณาการราวมกับหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การดำเนินการโครงก...  70

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

   สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371