ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งร้องเรียนกรณีเกษตรกรผู้ปลูกพืชสวนกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม?

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งร้องเรียนกรณีเกษตรกรผู้ปลูกพืชสวนกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม? วันที่? 14? มกรา?คม? 2564 ร้อยตรีประพันธ์? ถึก?สกุล? นายอำ?เภอ?บ้านแพ้ว? นายอำนาจ? หนูทอง? ประมงจังหวัดสมุทรสาคร? และนายวีระสิทธิ์ จึงประสบการค้า เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายวี?ระ?ศักดิ์? วิจิต?ร์?แสง?ศรี? ผู้?ว่าราชการ?จังหวัด?สมุทรสาคร? ให้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งร้องเรียนกรณีเกษตรกรผู้ปลูกพืชสวนกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม? ในเขตพื้นที่? ต.ยกกระบัตร? พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน? เจ้าหน้าที่สำนักงานประมง?จังหวัด เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองท้องที่ที่เกี่ยวข้อง? และเกษตรกรคู่กรณีทั้งสองฝ่าย? จากการลงพื้นที่ได้ข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้

1.ผลการตรวจวัดสภาพค่าความเค็มของดินในพื้นที่พืชสวน? ผลตรวจเบื้องต้นส่วนแรก? บริเวณหัวแปลง? กลางแปลง? และท้ายแปลง? ของร่องส่วนมะนาว? พบว่าค่าความเค็มไม่เกินค่ามาตรฐานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพืชสวน? ทั้งนี้จะต้องรอผลยืนยันอีกครั้ง?หนึ่ง

2.สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ครั้งก่อนซึ่งที่ประชุมมีมติให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต้องดำเนินการปรับปรุงระบบบ่อพักน้ำให้มีประสิทธิภาพ? จากการตรวจสอบในวันนี้พบว่าได้มีการดำเนินการปรับปรุง? ซึ่งเบื้องต้นเกษตรกรผู้ร้องทุกข์?พึงพอใจ

3.เกษตรกรผู้ร้องทุกข์? มีข้อเสนอเพิ่มเติมให้เกษตรกรบ่อกุ้งอีกบ่อหนึ่ง ดำเนินจัดทำประตูปิดเปิดกันการระบายน้ำ?ป้องกันความเค็มเข้าพื้นที่สวน? ซึ่งเกษตรกรบ่อกุ้งรับดำเนินการ? ในการนี้คณะทำงานได้กำชับว่าในระหว่างการดำเนินการให้เชิญทุกฝ่ายมาร่วมสังเกตุการณ์?ด้วยเพื่อความสบายใจและสร้างบรรยากาศการแก้ไขปัญหาที่ดีต่อกัน

4.ทั้งนี้คณะทำงานได้มีข้อแนะนำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทดลองนำพืชสวนครัวหรือพืชอื่นๆ? ปลูกบริเวณรอบพื้นที่ตนเอง? เพื่อจักได้พิสูจน์หรือประเมินสภาพความเสี่ยงต่อความเค็มของดิน? หรือผลกระทบต่อพื้นที่รอบข้าง? ทั้งนี้หากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเห็นว่ามีปัญหาในเชิงพื้นที่อย่างไร? สามารถประสานผู้ใหญ่บ้าน? ประมงอำเภอ? หรือฝ่ายปกครองได้ทันที

5.เบื้องเกษตรกรทั้งสองฝ่ายต่างยอมรับให้ความเข้าใจและพึงพอใจร่วมกัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร    141   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระ...  74  พาตัวแทนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ตำบลนาโคก  ไปศึกษารูปแบบการเลี้ยงหอยแมงภู...  64  ร่วมแสดงความยินดี   58   เข้าร่วมตรวจชุดเฉพาะกิจตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมง   57  เข้าร่วมพิธีเปิดร้าน  Fisherman Shop@samutsakhon ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ Zoom Meet...  55  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สะพาน/ชายฝั่งทะเล เนื่องในวันพระบาทส...  52  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  ครั้งที่ 4/2565 ...  48  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราม...  46  ให้ความรู้กับเกษตรกร เรื่อง นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาขยะในทะเล  และประชาสัมพันธ์ให้ค...  43


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371