ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (โควิด 19)

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (โควิด 19) ## ตามที่ได้มีประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมโควิด 19 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม  หาก ค.ร.ม. มีมติให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ระบาดระลอกใหม่ ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังเตรียมข้อกำหนดและแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยเบื้องต้นกำหนดตัดยอดในวันที่ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อนำเสนอ ค.ร.ม. ต่อไปนั้น
## ศทส. ได้ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) พบทะเบียนหมดอายุทั่วประเทศ จำนวน 124,085 ราย ในการนี้  กรมประมงจึงขอให้ท่านเร่งดำเนินการแจ้งษตรกรที่ยังมีกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้มาต่ออายุทะเบียน(ทบ1)โดยด่วนที่สุด และควรปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่าง (social distancing) โดยผ่านการสื่อสารออน์ไลน์ทางแอพ Line หรือ Messenger เป็นต้น ทั้งนี้ ศทส.ได้จัดส่งรายชื่อทะเบียนที่หมดอายุแล้วโดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์  https://bit.ly/3i3eInw  
***หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง

นายบัญชา สุขแก้ว
รองอธิบดีกรมประมง
ป...

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ดำเนินการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กันยายน 2564    126   รับเอกสารแนบความจำนงขอความชาวยเหลือจากเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบ...  119  เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ   101  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน BCG Model ของจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการประมง  ครั้งที่ 1/...  95  ร่วมประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องการดำเนินการโครงการส่ง...  90  เข้าร่วมกิจกรรม Kick off การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก...  87  เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษต...  85  ตรวจประเมินที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการ...  73  เข้าประชุมบูรณาการหารือเพื่อขอรับงบประมาณจาก คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ...  71  เข้าร่วมประชุมบูรณาการราวมกับหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การดำเนินการโครงก...  70

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371