มาตราการการป้องกัน ไวรัส COVID - 19 ของสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


มาตราการการป้องกัน ไวรัส COVID - 19 ของสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันนี้ เวลา 10.00 น. สนง.ประมงจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์แจ้งเข้า ออกเรือประมง เขต 2 สมุทรสาคร ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัส COVID - 19 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร จัดส่ง จนท.มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน ไวรัส COVID - 19 ให้ ทางสำนักงานฯ จึงขอขอบพระคุณท่าน ปศุสัตว์จังหวัดฯ เป็นอย่างสูง ที่อนุเคราะห์ จนท.มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ดำเนินการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กันยายน 2564    126   รับเอกสารแนบความจำนงขอความชาวยเหลือจากเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบ...  118  เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ   100  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน BCG Model ของจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการประมง  ครั้งที่ 1/...  95  ร่วมประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องการดำเนินการโครงการส่ง...  89  เข้าร่วมกิจกรรม Kick off การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก...  87  เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษต...  84  ตรวจประเมินที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการ...  72  เข้าประชุมบูรณาการหารือเพื่อขอรับงบประมาณจาก คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ...  71  เข้าร่วมประชุมบูรณาการราวมกับหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การดำเนินการโครงก...  70

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371