เข้าร่วมพิธีพระราชทานดล่รางวับเบื้องหน้าพระบรมฉายลักษณ์พระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


เข้าร่วมพิธีพระราชทานดล่รางวับเบื้องหน้าพระบรมฉายลักษณ์พระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 22 เมษายน 2565  นายอำนาจ หนูทอง  ประมงจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นางสาวสุภิญญา  ทิพย์มาตย์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายกมล  กลึงพงษ์ ประมงอำเภอบ้านแพ้ว  เข้าร่วมพิธีพระราชทานดล่รางวับเบื้องหน้าพระบรมฉายลักษณ์พระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เกษตรกร ผู้แทนสถาบันเกาตรกร และผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับเอกสารแนบความจำนงขอความชาวยเหลือจากเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบ...  137   เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ   123  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน BCG Model ของจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการประมง  ครั้งที่ 1/...  115  เข้าร่วมกิจกรรม Kick off การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก...  108  ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช...  89  สำรวจความเสียหายจากน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้เกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสี...  83  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สย...  82  สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดสมุทรสาคร   75   ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร ซองโต้ล้ง 3 ตำบลสวนหลว...  74   ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อำเภอบ้านแพ้ว ครั้งที่ 1/2565   72


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371