ร่วมบรรยายแนวทางการขอสินเชื่อ การรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่ม

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


ร่วมบรรยายแนวทางการขอสินเชื่อ การรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่ม วันที่ 28 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 นง นายอำนาจ  หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอบ้านแพ้ว ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น  หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรสาครปราการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ ธกส. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมบรรยายแนวทางการขอสินเชื่อ การรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่ม  การทำบัญชีครัวเรือน และหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการใช้อาหารธรรมชาติร่วมกับอหารเม็ดสำเร็จรูป เพื่อลดต้นทุนการผลิตปลาสลิด การเลี้ยงปลาสลิด การเลี้ยงปลาสลิดร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม หลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นคำขอรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี(GAP) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทั้งนี้ได้ตั้งเวทีรับฟังปัญหา  อุปสรรค ตอบข้อสงสัย และความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อหาทางออกร่วมกันแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน และแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตปลาสลิดตกต่ำในระยะยาวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพต่อไป ณ วัดยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ่ว  จังหวัดสมุทรสาคร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราม...  51   ให้คำแนะนำเกษตรกร ตำบลดอนไก่ดี  อำเภอกระทุ่มแบน  ที่ประสงค์จะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และ...  39  ร่วมกิจกรรมมอบพันธุ์กบในภารกิจของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอ...  36  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้...  35  เข้าร่วมประชุมทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับบุคลากรหน่วยงานของอำเภอและประชาชนในพื้นที่อ...  35   เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา พื้นที่อำเภอกระ...  33  นายเทพชนก ยิ้มละมุล นิติกรฏิบัติการ ดำเนินการแจ้งคำสั่งมาตรการทางปกครอง เลขที่ ...  33  เข้าร่วมประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และพิจารณาคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนประเ...  32  เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรกร เพื่อพบประหารือในการขั...  32  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนอำเภอกระทุ่มแบน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อกฏหมายที...  32


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371