เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาชชุมชนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนผ่านระบบ VDO โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาชชุมชนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนผ่านระบบ VDO โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย วันที่ 19 พฤศจิกายน  2564  นายรวิวรรธ  รัตนราช  ประมงอำเภอกระทุ่มแบน  เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาชชุมชนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนผ่านระบบ VDO โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธาน ซึ่งในระดับอำเภอ นายอำเภอกระทุ่มแบนได่มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ยวข้องทการลงพื้นที่คัดเลือก และตรวจสอบประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการขจัดความยากจนตามนโยบายแผนพัฒนาชาติ 20 ปี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม...  105    เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ...  104  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร    103  เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2565   93  ตรวจเยื่ยมและให้กำลังใจ จุดตรวจมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2...  88  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับกุ้งทะเลตามนโยบายกรมประมงเพื่อเพิ่มจำนวนผลผลิตกุ้...  78  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่   68  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรม...  63  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อำเภอเมืองสมุทรสาคร ประจำเดือ...  62  ประชุมกำหนดวางแผนความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อลดอุบัติเหตุ และอำนว...  61


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371