สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดสมุทรสาคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดสมุทรสาคร            จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับแจ้งจากสำนักงาน กพ. ว่าตามข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม ข้อ 6 กำหนดให้ ก.พ. โดยข้อเสนอของ หัวหน้าส่วนราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดขึ้น เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ สอดส่อง ดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยผ่านการแจ่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

           เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปตามข้อกำหนด ว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและกาารบังคับใช้มวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 6 จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดสมุทรสาคร 

           

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่จัดงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว    100    เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ...  83  กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาโรงเรียน/สถานศึกษา   82  ร่วมติดตามการดำเนินโครงการฯ ของกลุ่มวิถีทำประมงพื้นบ้าน   78  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเร...  75  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม...  74  เข้ารามงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดุกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปีงบปร...  72  เชิญผู้ประกอบการที่ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558    70  ดำเนินการแจ้งคำสั่งมาตรการทางปกครอง  เลขที่ 99/2565   66  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเ...  66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371