กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง กองตรวจการประมงเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง กองตรวจการประมงเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประชุม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-09-11  |   ข่าววันที่: 2018-09-11 |  อ่าน: 236 ครั้ง
 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง กองตรวจการประมงเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านพาณิชย์นาวี ให้แก่นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลเรือและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร โดยมี รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรหน่วยงานภายในและภายนอกร่วมให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมุ่นเน้นให้หลักสุตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือนั้น ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ มีศักยภาพตามมาตรฐานองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และอนุสัญญาระหว่างประเทศ (STCW) ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวฯ มทร.ศรีวิชัย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ความทรงตัว (Stability) ของเรือ.. (410)  ประวัติเรือใบไม้เขียว.. (375) ถ่วงน้ำหนักท้องเรือ.. (294) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง กองตรวจการประมงเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศา.. (236) ตรวจสอบความก้าวหน้าการต่อเรือตรวจการประมง 1001 และ 1002.. (230) แบบฟอร์ม กพป 2 แก้ไขครั้งที่1 วันที่ 31 มกราคม 2562.. (227) ตรวจสอบความก้าวหน้าการต่อเรือตรวจการประมง.. (213) เรือ 100 ฟุต.. (197) ขีดจำกัดความเร็วตัวเรือ .. (193) แบบฟอร์ม กพป 1แก้ไขครั้งที่1 วันที่ 31 มกราคม 2562.. (193) แบบ ชร 4 บันทึกการรับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเรือ.. (188) แบบฟอร์ม กพป 3 รายงานการใช้เงินงบประมาณ.. (180) แบบ ชร 5 ก บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรใหญ่ของเรือ.. (179) ปูมเรือ รายงานเดินเรือตรวจประมง (เฉพาะเรือเครื่องจักรเดี่ยว).. (169) บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์อื่นๆ.. (169) การประชุมการจัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และสิ่งปลูกสร้างในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ครั้งที่ 1/2562.. (156) คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ Mer 200hp .. (154) ประวัติ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง .. (153) แบบ ชร 5 ง แบบสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแต่ละเที่ยว.. (153) แบบ ชร 5 ข บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรใหญ่ของเรือ.. (148)

    Copyright © 2016-2019 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

     กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมงกองตรวจการประมง (กรมประมง) อาคารกลางน้ำ 3 ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900