International maritime signal flags การสื่อสารทัศนสัญญาณระหว่างเรือด้วย ธงประมวล

International maritime signal flags การสื่อสารทัศนสัญญาณระหว่างเรือด้วย ธงประมวล 


International maritime signal flags

การสื่อสารทัศนสัญญาณระหว่างเรือด้วย ธงประมวล

การใชัทัศนสัญญาณเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางยุทธวิธีระหว่างเรือในเวลากลางวัน ซึ่งการสื่อสารประเภททัศนะเป็นเครื่องมือที่มีใช้อยู่ทุกหน่วยงานทั้งทางบกและทางน้ำ สัญญาณอาจใช้ส่งด้วย ธง แสง ดอกไม้เพลิง แผ่นผ้า แขน ควันไฟ กระจกสะท้อนแสงอาทิตย์ และสัญญาณธงประมวลต่างๆ ตลอดจนวิธีการทางทัศนะใด ๆ  ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า สำหรับเรือรบนั้นมีการใช้เครื่องมือทัศนสัญญาณสำหรับเวลากลางวันที่เป็น ธง อยู่ 2 ประเภท คือ
1. "ธงมือ" (Fiat Signals) หมายถึง การส่งสัญญาณโดยใช้สองมือหรือธงเดี่ยว ที่พนักงานถืออยู่ ตำแหน่งหรือการเคลื่อนไหวของธงจะแทนตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญญาณมอร์ส

2. "ธงประมวล" หรือ "ธงสัญญาณ" (Flag hoist) หมายถึงการใช้ธงตัวเลขและธงพิเศษ ชักขึ้น ด้วยเชือกที่เสาสามารถส่งได้เร็วและแน่นอน แต่ใช้ได้เฉพาะกลางวัน ใกล้หรือไกลขึ้นอยู่กับทัศนวิสัย ธงสัญญาณอาจใช้ส่งข่าวได้โดยการใช้อาณัติสัญญาณ อักษรธงคู่ หรือการตีธงเดี่ยว เป็นประมวลเลขสัญญาณสากล นอกจากนในขณะเมื่อมีการตั้งขบวนเรือเดินทางไกล การแปรขบวนเรือ ภารกิจยกพลขึ้นบก หรือการประจำสถานีเรือต่างๆ อาจใช้ธงสัญญาณสากลหรือธงพิเศษและธงชายแหลมของกองทัพเรือร่วมด้วยก็ได้

ธงประมวล มี 2 ประเภท คือ ธงประมวลสากล และ ธงประมวลพันธมิตร. ธงประมวลสากล

คือ ธงเครื่องหมายสัญญาณต่างๆ ซึ่งเป็นที่หมายรู้กันในระหว่างนักเดินเรือทั่วไปในน่านน้ำสากล

เช่น ธงสัญญาณขอเข้าจอด ธงแสดงเรือขณะมีผู้นำร่อง ธงขอความช่วยเหลือ
ส่วน ธงประมวลพันธมิตร เป็นธงซึ่งแสดงความหมายเป็นที่รู้กันในระหว่างชาติที่เป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศองค์การเดียวกัน เช่น ธงประมวลเฉพาะชาติที่เป็นสมาชิกอาเซี่ยน ธงประมวลเฉพาะชาติที่เป็นพันธมิตรนาโต้
ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะ "ธงประมวลสากล" หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า "International maritime signal flags" หรือ "Nautical Flags" เป็นวิธีการส่งสัญญาณที่มองเห็นด้วยตา (ทัศนสัญญาณ) แทนตัวอักษรแต่ละตัวอักษรในสัญญาณไปสู่เรือหรือจากเรือ เป็นส่วนหนึ่งของประมวลสากล (INTERCO)
ธงแต่ละธงจะสะกดออกเป็นข้อความตัวอักษรแบบตัวอักษรต่อตัวอักษร และธงแต่ละธงหากชักขึ้นตัวเดียวเท่านั้นก็จะมีความหมายเฉพาะเจาะจงตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นสากล เช่น เรือสนับสนุนการดำน้ำจะยก "ธงแทนตัวอักษร A" เพื่อระบุให้เรือที่อยู่ใกล้เคียงทราบว่าว่าไม่สามารถที่จะย้ายจากตำแหน่งปัจจุบันได้เพราะพวกเขามีนักดำน้ำอยู่ใต้น้ำ เป็นต้น
ธงรูปแบบหนึ่งหรือหลายหลายรูปแบบเป็นข้อความเข้ารหัสซึ่งความหมายของรหัสสามารถตรวจสอบดูได้ในหนังสือรหัสที่ถือโดยบุคคลกลุ่มเดียวกัน เช่น รหัสตัวเลขโพฟูม (Popham numeric code) ที่ใช้ในยุทธนาวีทราฟัลการ์
ในการแข่งเรือใบและเรือบด ธงนั้นมีหลายความหมาย เช่นธงพี (P) จะใช้เป็นธง "เตรียม" เพื่อแสดงว่าใกล้เริ่มต้นการแข่งขัน และธงเอส (S) หมายความว่าเส้นทางระยะสั้น

NATO ก็ใช้ธงเช่นเดียวกันซึ่งจะซ้ำกันน้อยมากสำหรับเรือรบ ใช้เดี่ยวหรือเป็นชุดสั้นๆ เพื่อสื่อสารข้อความที่ไม่เป็นความลับต่างๆ การใช้งานโดยทั่วไปของ NATO จะแตกต่างจากความหมายสากล

ดังนั้นจะมีธงตอบรับ/รหัสเหนือสัญญาณเพื่อบ่งชี้ว่าควรจะใช้ความหมายสากลใดในการอ่าน
ภายหลังสงคราม ได้มีการนำธงประมวลมาใช้ในการเดินเรือ โดยได้กำหนดเป็น มาตรฐานสากลขึ้น สามารถเข้าใจกันได้ทั่วโลก เรียกว่า ธงประมวลสากล หรือ International Maritime Signal Flags ดังตารางข้างล่างนี้ ซึ่งแสดงว่า ธงผืนนั้นแทนความหมายอะไร

Cr.marinerthai

International maritime signal flags

การสื่อสารทัศนสัญญาณระหว่างเรือด้วย ธงประมวล

การใชัทัศนสัญญาณเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางยุทธวิธีระหว่างเรือในเวลากลางวัน ซึ่งการสื่อสารประเภททัศนะเป็นเครื่องมือที่มีใช้อยู่ทุกหน่วยงานทั้งทางบกและทางน้ำ สัญญาณอาจใช้ส่งด้วย ธง แสง ดอกไม้เพลิง แผ่นผ้า แขน ควันไฟ กระจกสะท้อนแสงอาทิตย์ และสัญญาณธงประมวลต่างๆ ตลอดจนวิธีการทางทัศนะใด ๆ  ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า สำหรับเรือรบนั้นมีการใช้เครื่องมือทัศนสัญญาณสำหรับเวลากลางวันที่เป็น ธง อยู่ 2 ประเภท คือ
1. "ธงมือ" (Fiat Signals) หมายถึง การส่งสัญญาณโดยใช้สองมือหรือธงเดี่ยว ที่พนักงานถืออยู่ ตำแหน่งหรือการเคลื่อนไหวของธงจะแทนตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญญาณมอร์ส

2. "ธงประมวล" หรือ "ธงสัญญาณ" (Flag hoist) หมายถึงการใช้ธงตัวเลขและธงพิเศษ ชักขึ้น ด้วยเชือกที่เสาสามารถส่งได้เร็วและแน่นอน แต่ใช้ได้เฉพาะกลางวัน ใกล้หรือไกลขึ้นอยู่กับทัศนวิสัย ธงสัญญาณอาจใช้ส่งข่าวได้โดยการใช้อาณัติสัญญาณ อักษรธงคู่ หรือการตีธงเดี่ยว เป็นประมวลเลขสัญญาณสากล นอกจากนในขณะเมื่อมีการตั้งขบวนเรือเดินทางไกล การแปรขบวนเรือ ภารกิจยกพลขึ้นบก หรือการประจำสถานีเรือต่างๆ อาจใช้ธงสัญญาณสากลหรือธงพิเศษและธงชายแหลมของกองทัพเรือร่วมด้วยก็ได้

ธงประมวล มี 2 ประเภท คือ ธงประมวลสากล และ ธงประมวลพันธมิตร. ธงประมวลสากล

คือ ธงเครื่องหมายสัญญาณต่างๆ ซึ่งเป็นที่หมายรู้กันในระหว่างนักเดินเรือทั่วไปในน่านน้ำสากล

เช่น ธงสัญญาณขอเข้าจอด ธงแสดงเรือขณะมีผู้นำร่อง ธงขอความช่วยเหลือ
ส่วน ธงประมวลพันธมิตร เป็นธงซึ่งแสดงความหมายเป็นที่รู้กันในระหว่างชาติที่เป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศองค์การเดียวกัน เช่น ธงประมวลเฉพาะชาติที่เป็นสมาชิกอาเซี่ยน ธงประมวลเฉพาะชาติที่เป็นพันธมิตรนาโต้
ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะ "ธงประมวลสากล" หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า "International maritime signal flags" หรือ "Nautical Flags" เป็นวิธีการส่งสัญญาณที่มองเห็นด้วยตา (ทัศนสัญญาณ) แทนตัวอักษรแต่ละตัวอักษรในสัญญาณไปสู่เรือหรือจากเรือ เป็นส่วนหนึ่งของประมวลสากล (INTERCO)
ธงแต่ละธงจะสะกดออกเป็นข้อความตัวอักษรแบบตัวอักษรต่อตัวอักษร และธงแต่ละธงหากชักขึ้นตัวเดียวเท่านั้นก็จะมีความหมายเฉพาะเจาะจงตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นสากล เช่น เรือสนับสนุนการดำน้ำจะยก "ธงแทนตัวอักษร A" เพื่อระบุให้เรือที่อยู่ใกล้เคียงทราบว่าว่าไม่สามารถที่จะย้ายจากตำแหน่งปัจจุบันได้เพราะพวกเขามีนักดำน้ำอยู่ใต้น้ำ เป็นต้น
ธงรูปแบบหนึ่งหรือหลายหลายรูปแบบเป็นข้อความเข้ารหัสซึ่งความหมายของรหัสสามารถตรวจสอบดูได้ในหนังสือรหัสที่ถือโดยบุคคลกลุ่มเดียวกัน เช่น รหัสตัวเลขโพฟูม (Popham numeric code) ที่ใช้ในยุทธนาวีทราฟัลการ์
ในการแข่งเรือใบและเรือบด ธงนั้นมีหลายความหมาย เช่นธงพี (P) จะใช้เป็นธง "เตรียม" เพื่อแสดงว่าใกล้เริ่มต้นการแข่งขัน และธงเอส (S) หมายความว่าเส้นทางระยะสั้น

NATO ก็ใช้ธงเช่นเดียวกันซึ่งจะซ้ำกันน้อยมากสำหรับเรือรบ ใช้เดี่ยวหรือเป็นชุดสั้นๆ เพื่อสื่อสารข้อความที่ไม่เป็นความลับต่างๆ การใช้งานโดยทั่วไปของ NATO จะแตกต่างจากความหมายสากล

ดังนั้นจะมีธงตอบรับ/รหัสเหนือสัญญาณเพื่อบ่งชี้ว่าควรจะใช้ความหมายสากลใดในการอ่าน
ภายหลังสงคราม ได้มีการนำธงประมวลมาใช้ในการเดินเรือ โดยได้กำหนดเป็น มาตรฐานสากลขึ้น สามารถเข้าใจกันได้ทั่วโลก เรียกว่า ธงประมวลสากล หรือ International Maritime Signal Flags ดังตารางข้างล่างนี้ ซึ่งแสดงว่า ธงผืนนั้นแทนความหมายอะไร

Cr.marinerthai