บุคลากร กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง
นายชวลิต แจ่มหล้า

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง
(นายช่างกลเรือชำนาญการ)
    


นายวสันต์ ฉิมพาลี

นายช่างกลเรือ
(ชำนาญการ)
    
นายพรพนัส ชิดทิด

นายช่างกลเรือ
(ปฏิบัติการ)
    
นายนพรุจ วิญญูวิมล

นักเดินเรือ
(ปฏิบัติการ)
    
นายธงชัย โชครุ่งเรืองกุล

นายช่างกลเรือ
(ปฏิบัติการ)
    


นายวิรศักดิ์ รัตนบุรี

ช่างเครื่องยนต์ ช 3
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายสำราญ ประยูร

ช่างเครื่องยนต์ ช 3
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายอนุภาพ อมรกุล

ช่างเครื่องยนต์ ช 3
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายวิษณุ เอี่ยวเจริญ

พนักงานพัสดุ ส 4
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายณัทกร อรรถชินภัทร

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายพรประเสริฐ นาคแสง

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น1
(พนักงานราชการ)
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมงกองตรวจการประมง (กรมประมง) อาคารกลางน้ำ 3 ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fptech.group@gmail.com   02-5620560 ต่อ 2307,2310,2400   02-5620568