ความทรงตัว (Stability) ของเรือ

ความทรงตัว (Stability) ของเรือ 


ความทรงตัว (Stability)

เป็นองค์ประกอบสำคัญแรกๆ ของความคงทนต่อทะเลของเรือ (Seaworthiness) ดังนั้นจึงจำเป็นที่ผู้ใช้เรือต้องพอรู้เรื่องนี้บ้างและทำให้แน่ใจว่าเรือมีความทรงตัวในระดับที่น่าพอใจ ทั้งหมดก็เพื่อความปลอดภัยของเรือและผู้คนที่อยู่บนนั้น การหาระดับความทรงตัวของเรือ ก็คือการวัดความทนทานต่อแรงภายนอก (แรงที่เกิดจาก คลื่นลม การยกของหนัก แรงลากจูง แรงลากอวน เป็นต้น) ที่เรือต่อต้านการพลิกคว่ำได้ สามารถหมุนคืนกลับมาตั้งตรงหลังจากเกิดการเอียงได้ ซึ่งวิศวกรเฉพาะทางที่เรียกว่า #นาวาสถาปนิก สามารถหาความทรงตัวของเรือแต่ละลำจากการคำนวณตามแบบลายเส้นเรือ (Lines Plan) มาประกอบกับผลจากการทดลองเอียงเรือ (Inclining Experiment) จัดทำเป็นกราฟ  Righting Arm Curve ไว้เป็นข้อมูลแก่ผู้บังคับการเรือหลายๆ แผ่นตามสภาพบรรทุกต่างๆ รวมเล่มอยู่ในหนังสือแสดงความทรงตัวเรือ (Stability Booklet)

มาตรฐานของความทรงตัวเรือมีอยู่ 2 ประเภท คือ 1. แบบสภาวะปกติ (Intact Stability) และ 2. แบบสภาวะเสียหาย (Damage Stability) โดยมีเงื่อนไขสำหรับการประเมินความทรงตัวได้หลากหลายตามขนาด ชนิด และขอบเขตการใช้งานของเรือ

สำหรับเรือเดินทะเลในน่านน้ำสากล (International Trade) ไม่ค่อยพบว่ามีปัญหาเรื่องตกมาตรฐานความทรงตัว นั่นเพราะกลไกของระบบประกันภัยทางทะเล สมาคมจัดชั้นเรือ และอนุสัญญาระหว่างประเทศ ได้ช่วยป้องกันไว้แล้วอย่างดี แต่ที่เป็นปัญหาบ่อยๆ มักเป็นกับเรือที่ใช้ภายในประเทศ (Domestic Trade) ซึ่งกลไกที่ควบคุมมาตรฐานของเรือมีเพียงกฎข้อบังคับของแต่ละประเทศนั้นๆ ที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจนระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา

สำหรับเรืออื่น ๆ ที่มีความยาว 24 ม. ขึ้นไป และใช้งานภายในน่านน้ำไทย มาตรฐานความทรงตัวเรืออยู่ในกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ มาตรฐานความทรงตัวเรือสำหรับเรือที่สั้นกว่านั้นยังไม่ประกาศออกมา.

ขอบคุณบทความจาก TAGU Offshore - Thailand