เรือตรวจประมง 100 ฟุต 


ขนาดและสมรรถนะของเรือ

- ความยาวตลอดลำ (Length Overall)           ไม่น้อยกว่า          ๑๐๐ ฟุต

- ความกว้างกลางลำ (Breadth Moulded)       ไม่น้อยกว่า          ๒๒ ฟุต

- ตัวเรือกินน้ำลึก วัดที่กึ่งกลางลำ                    ไม่มากกว่า            5 ฟุต

สามารถทำความเร็วสูงสุด (Maximum Speed) ที่ Half Loaded ได้ไม่ต่ำกว่า ๒๕ นอต

- ระยะปฏิบัติการของเรือ (Endurance) ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐๐  ไมล์ทะเล

ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ (Full Load Displacement) โดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่เกินร้อยละ ๙5 ของน้ำมันเชื้อเพลิงที่บรรจุเต็มถัง ที่ความเร็วเดินทาง (Cruising Speed) ไม่ต่ำกว่า ๑๕ นอต

- ความจุถังน้ำจืด ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร

- ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติงานต่อเนื่องในทะเล ไม่น้อยกว่า 1,000 ไมล์ทะเล ที่ความเร็วเดินทาง (Cruising Speed) ไม่ต่ำกว่า ๑๕ นอต