โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง

 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 225 UIP | อ่าน: 377 ครั้ง

www4.fisheries.go.th/strategy-credit

ยังไม่มีข่าวกิจกรรม!

ยังไม่มีเอกสาร/สื่อ!
ยังไม่มีข้อมูลเหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง!

 โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง

  

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง ชั้น 5 อาคารปรีดากรรณสูตร