ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง

 กลุ่มเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง ชั้น 5 อาคารปรีดากรรณสูตร