กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม


https://www4.fisheries.go.th/personnel-discipline กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม

  กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

  029406147

  029406147

  disciplinef@gmail.com

 แผนที่กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม แฟนเพจ

ยังไม่มีรูปหน่วยงานของท่าน!

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง