ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมประเภทสไลด์โชว์!


https://www4.fisheries.go.th/gag

ยังไม่มีข่าวกิจกรรม!
ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!

ยังไม่มีเอกสาร/สื่อ!

 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

  กรมประมง อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 

  02-579-5281

  02-579-5281

  iffrrdi@hotmail.com

 แผนที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง