สำนักงานประมงจังหวัดพังงา

?? ขอเชิญชวน ?? พี่น้องเกษตรกร ร่วมให้ข้อมูลในแบบสอบถามพฤติกรรม ทัศนคติ ความต้องการและรูปแบบการออมที่พึงประสงค์ของเกษตรกรไทย

?? กดลิงค์เพื่อตอบแบบสอบถาม ??

https://forms.gle/MjeZSqqC59D983vY6

หมายเหตุ : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแนวทางการสร้างวินัยทางการเงินผ่านการออม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้รับผิดชอบ ดร.ศิริกาญจน์ เลิศอำไพนนท์ โทร. 098-284-4334)

ขอขอบพระคุณที่ร่วมให้ข้อมูลเพื่อสร้างความยั่งยืนทางการเงินแก่เกษตรกรไทยค่ะ ??
https://www4.fisheries.go.th/fpo-phangnga


   21 มี.ค. 2566  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    20 มี.ค. 2566  สลก.  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ สำนักงานเลขากรม..    20 มี.ค. 2566  กนป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประ..    20 มี.ค. 2566  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข..    20 มี.ค. 2566  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..  อ่านทั้งหมด

 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา

  

สำนักงานประมงจังหวัดพังงา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
ถ.พังงา - ทับปุด ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

  0-7648-1438

  0-7648-1438

  fpo_phangnga@fisheries.go.th

  วิสัยทัศน์จังหวัดพังงา

          ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ เกษตรยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็น เมืองอัจฉริยะ พังงาแห่งความสุข

วิสัยทัศน์สำนักงานประมงจังหวัดพังงา

          ชาวประมงเข้มแข็ง ทรัพยากรสัตว์น้ำมั่นคง สินค้าประมงมีมาตรฐาน

เป้าประสงค์หลัก

          เพิ่มรายได้ภาคการประมง และสินค้าประมงมีคุณภาพและปลอดภัย

ค่านิยม

           เต็มใจให้บริการ ทำงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

วัฒนธรรมของส่วนราชการ

           ยึดหลักธรรมาภิบาลและทำงานเป็นทีม

 แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดพังงา

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง