บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดพังงา
นายสุชาติ แสงจันทร์

ประมงจังหวัดพังงา
    


นางกนกวรรณ ทิพยวงศ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    


นางดนยา แจ่มจักษุ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นางมณีรัตน์ พูนเกตุ

พนักงานการเงินและบัญชี
    
นายศุภชัย เทพพิทักษ์

พนักงานขับรถยนต์
    
นางสาววาริษา ฑิปปกรณ์สกุล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นายวรากร กัมพลานุวงศ์

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นายสุธร ศรีพิทักษ์

พนักงานขับรถยนต์
    
นายสมจิตร์ มัชการ

พนักงานขับรถยนต์
    


นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางพรจันทร์ ปิ่นสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นางสาวจุฑามาศ นิจปราณ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นายพิชิต ดารากัย

นักวิชาการประมง
    


นายนิพนธ์ เสนอินทร์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    


นายสมประสงค์ ศุภรส

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวภัชรี เพ็งงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางสาววิลาวรรณ ทองถม

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
    


นางสาวจาฎุพัจน์ สวัสดิ์วงศ์

ประมงอำเภอเมืองพังงา
    


นายวันชัย พงศ์รัตนมงคล

ประมงอำเภอทับปุด
    
นายสันติภาพ แซ่เฮ้า

ประมงอำเภอเกาะยาว
    


นายคมเดช พิมพ์พุฒ

ประมงอำเภอตะกั่วทุ่ง
    
นายจิรานุวัฒน์ ชูเพชร

ประมงอำเภอคุระบุรี
    


นางสาวพัทธ์วิรา อีดเกิด

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    


นางสาวฐิติพร บุณยอุดมศาสตร์

ประมงอำเภอกะปง
    


นายประสาร ศรีงาม

ประมงอำเภอท้ายเหมือง
    
นางอาภรณ์ บุญสงค์

ประมงอำเภอตะกั่วป่า
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา

 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ถ.พังงา - ทับปุด ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000