บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดพังงา
...............................................

ประมงจังหวัดพังงา
    


นางกนกวรรณ ทิพยวงศ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    


นางดนยา แจ่มจักษุ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นางมณีรัตน์ พูนเกตุ

พนักงานการเงินและบัญชี
    
นายศุภชัย เทพพิทักษ์

พนักงานขับรถยนต์
    
นางสาววาริษา ฑิปปกรณ์สกุล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นายวรากร กัมพลานุวงศ์

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นายสุธร ศรีพิทักษ์

พนักงานขับรถยนต์
    
นายสมจิตร์ มัชการ

พนักงานขับรถยนต์
    


นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางพรจันทร์ ปิ่นสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นางสาวจุฑามาศ นิจปราณ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นายพิชิต ดารากัย

นักวิชาการประมง
    


นายนิพนธ์ เสนอินทร์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    


นายสมประสงค์ ศุภรส

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวสุนิสา จันเจริญ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นางสาวภัชรี เพ็งงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
    


นายวิศิษฏ์ ขวัญดี

ประมงอำเภอเมืองพังงา
    


นายวันชัย พงศ์รัตนมงคล

ประมงอำเภอทับปุด
    
นายสันติภาพ แซ่เฮ้า

ประมงอำเภอเกาะยาว
    


นายคมเดช พิมพ์พุฒ

ประมงอำเภอตะกั่วทุ่ง
    
นายจิรานุวัฒน์ ชูเพชร

ประมงอำเภอคุระบุรี
    


นางสาวพัทธ์วิรา อีดเกิด

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    


นายอธิวัฒน์ กิติพิชัยพัฒน

ประมงอำเภอกะปง
    


นายประสาร ศรีงาม

ประมงอำเภอท้ายเหมือง
    
นางสาวจาฎุพัจน์ สวัสดิ์วงศ์

ประมงอำเภอตะกั่วป่า
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา

 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ถ.พังงา - ทับปุด ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000