บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดพังงา
นายสุนิตติ์ โรจน์พิทยากูล

ประมงจังหวัดพังงา
(อำนวยการสูง)
    


นางกนกวรรณ ทิพยวงศ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    


นางดนยา แจ่มจักษุ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    


นางสาววาริษา ฑิปปกรณ์สกุล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นายสุธร ศรีพิทักษ์

พนักงานขับรถยนต์
    
นายวรากร กัมพลานุวงศ์

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นายศุภชัย เทพพิทักษ์

พนักงานขับรถยนต์
    
นางมณีรัตน์ พูนเกตุ

พนักงานการเงินและบัญชี
    


นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    


นายสมประสงค์ ศุภรส

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวสุนิสา จันเจริญ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นางสาวพัชรี เพ็งงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    


นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางสาวจุฑามาศ นิจปราณ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นางพรจันทร์ ปิ่นสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    


นายพิชิต ดารากัย

นักวิชาการประมง
    
    


นายวิศิษฏ์ ขวัญดี

ประมงอำเภอเมืองพังงา
    


นายคมเดช พิมพ์พุฒ

ประมงอำเภอตะกั่วทุ่ง
    
นางสาวฐิติพร บุณยอุดมศาสตร์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นายสมเจตน์ รัตนชู

ประมงอำเภอกะปง
    


นางสาวจาฎุพัจน์ สวัสดิ์วงศ์

ประมงอำเภอตะกั่วป่า
    
นายรัฐพล เจี้ยงยี่

นักวิชาการประมง
    


นายจิรานุวัฒน์ ชูเพชร

ประมงอำเภอคุระบุรี
    
.....................

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    


นายวันชัย พงศ์รัตนมงคล

ประมงอำเภอทับปุด
    
นางสาววิลาวรรณ ทองถม

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นายประสาน ศรีงาม

ประมงอำเภอท้ายเหมือง
    
นายสมจิตร์ มัชการ

พนักงานขับรถยนต์(สนับสนุน)
    


นายสันติภาพ แซ่เฮ้า

ประมงอำเภอเกายาว
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา

 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ถ.พังงา - ทับปุด ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000