นายสุชาติ แสงจันทร์

ประมงจังหวัดพังงา
    


นางกนกวรรณ ทิพยวงศ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    


นางดนยา แจ่มจักษุ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    


นางมณีรัตน์ พูนเกตุ

พนักงานการเงินและบัญชี
    
นายศุภชัย เทพพิทักษ์

พนักงานขับรถยนต์
    
นายสุธร ศรีพิทักษ์

พนักงานขับรถยนต์
    
นายสมจิตร์ มัชการ

พนักงานขับรถยนต์
    
นายสง่า ประคองสิน

พนักงานขับรถยนต์
    


นางสาววาริษา ฑิปปกรณ์สกุล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นายวรากร กัมพลานุวงศ์

เจ้าหน้าที่ประมง
    


นายวิศิษฎ์ ขวัญดี

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางพรจันทร์ ปิ่นสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นางสาวจุฑามาศ นิจปราณ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
......................................

นิติกร
    


นายพิชิต ดารากัย

นักวิชาการประมง
    


นายนิพนธ์ เสนอินทร์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    


นายสมประสงค์ ศุภรส

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาววิลาวรรณ ทองถม

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นางสาวภัชรี เพ็งงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
    


นางสาวจาฎุพัจน์ สวัสดิ์วงศ์

ประมงอำเภอเมืองพังงา
    


นางพิภาวัน แย้มมณี

ประมงอำเภอทับปุด
    


นายสันติภาพ แซ่เฮ้า

ประมงอำเภอเกาะยาว
    


นางสาวหรรษา ชิตกุล

ประมงอำเภอตะกั่วทุ่ง
    


นายจิรานุวัฒน์ ชูเพชร

ประมงอำเภอคุระบุรี
    


นางสาวพัทธ์วิรา อีดเกิด

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    


นางสาวฐิติพร บุณยอุดมศาสตร์

ประมงอำเภอกะปง
    


นายประสาร ศรีงาม

ประมงอำเภอท้ายเหมือง
    


นางอาภรณ์ บุญสงค์

ประมงอำเภอตะกั่วป่า
    


แผนผังโครงสร้างองค์กรสำนักงานประมงจังหวัดพังงา


    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา

 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ถ.พังงา - ทับปุด ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000    phangngafishery@yahoo.com   0-7648-1438   0-7648-1438   แฟนเพจ