ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

วันคล้ายวันสวรรคตhttps://www4.fisheries.go.th/inlandfisheriespatralayutthaya

RSS-ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

   09 มิ.ย. 2566  ศทส.  รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล (จ้ำงเหมำบริกำร) จำนวน 1 ตำแหน่ง..    08 มิ.ย. 2566  สลก.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานซ่อมเครื่องสูบน้ำหมุนเวียน และงานซ่อมแซมบ่อ HQ ล่าง แตก จำนวน 3 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ..    07 มิ.ย. 2566  กอส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ (170) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ..    07 มิ.ย. 2566  กอส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ..    07 มิ.ย. 2566  กอส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ..  อ่านทั้งหมด

รายละเอียดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่  68/2 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เบอร์โทรศัพท์  035-951-575

FAX  -

email  ayutthayaprotral@gmail.com

รายละเอียด  หน่วยงานกรมประมงที่บังคับใช้กฎหมาย

แผนที่..คลิก แผนที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น..คลิก ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

แฟนเพจ..คลิก ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา แฟนเพจ

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง

CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs IPv6