บุคลากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)
นายประพล อิสโร

ผู้อำนวยการ
(อาวุโส)
    


นายคงเดช ยะสะกะ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวอัจฉริยา มหานิยม

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


นายวิชัย เปรมจิตต์

นายท้ายเรือ ส3
    


นายสุติวัตร บุญทั่ง

นายท้ายเรือ ส3
    


นายสหทัช ถาวรนาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    


นายพรชัย ธนีคุณ

นายท้ายเรือ ส3
    


นายสามารถ เจริญไทย

ช่างเครื่องเรือ ช3
    


นายถวิล ร่มจำปา

ช่างเครื่องเรือ ช3
    


นายสนอง ม่วงมูล

นายท้ายเรือ ส3
    


นายนิพน เครือเฆม

กะลาสี บ2
    


นายสมยศ กรอบกระจก

พนักงานขับรถยนต์ ส2
    


นายวิษณุ ภัคดีดินแดง

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น1
    


นายคฑายุทธ อัครินทร์

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น1
    


นายเจนศึก นิสะโสกะ

กะลาสี
    


นายกฤษฎา แจ้งรุ่ง

กะลาสี
    


นายสมพงษ์ พึ่งชู

กะลาสี
    

Copyright © 2016-2019 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)

 68/2 หมู่ 2 ตำลบสวนพริก อำเภอพระนครศรนีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา