บุคลากร ศูนย์ป้องกันและปรามประมงประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

นายประพล อิสโร

ผู้อำนวยการ
(อาวุโส)
    


นางภคพร อัยรัตน์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นางอัจฉริยา มหานิยม

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นายสุติวัตร บุญทั่ง

นายท้ายเรือ ส3
    


นายสหทัช ถาวรนาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    


นายพรชัย ธนีคุณ

นายท้ายเรือ ส3
    


นายสนอง ม่วงมูล

นายท้ายเรือ ส3
    


นายถวิล ร่มจำปา

ช่างเครื่องเรือ ช3
    


นายสามารถ เจริญไทย

นายท้ายเรือ ส3
    
นายสมยศ กรอบกระจก

พนักงานขับรถยนต์ บ2
    


นายวิษณุ ภัคดีดินแดน

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น1
    


นายคฑายุทธ อัครินทร์

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น1
    


นายกฤษฎา แจ้งรุ่ง

กะลาสี
    
นายเจนศึก นิสะโสกะ

กะลาสี
    


นายสมพงษ์ พึ่งชู

กะลาสี
    


นางสุวิมล สุขพลัง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    


นางสาวดาวรุ่ง สัมมาสิทธิ์

เจ้าเหมาบริการ
    


นายนิรันดร์ ผึ่งชู

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปรามประมงประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 68/20 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    ayutthayaprotral@gmail.com   035-951-575   -   แฟนเพจ