บุคลากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)
นายประพล อิสโร

ผู้อำนวยการ
(อาวุโส)
    


นายคงเดช ยะสะกะ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางอัจฉริยา มหานิยม

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


นายวิชัย เปรมจิตต์

นายท้ายเรือ ส3
    


นายสุติวัตร บุญทั่ง

นายท้ายเรือ ส3
    


นายสหทัช ถาวรนาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    


นายพรชัย ธนีคุณ

นายท้ายเรือ ส3
    


นายสนอง ม่วงมูล

นายท้ายเรือ ส3
    


นายถวิล ร่มจำปา

ช่างเครื่องเรือ ช3
    


นายสามารถ เจริญไทย

นายท้ายเรือ ส3
    


นายนิพน เครือเมฆ

กะลาสี บ2
    


นายสมยศ กรอบกระจก

พนักงานขับรถยนต์ บ2
    


นายวิษณุ ภัคดีดินแดน

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น1
    


นายคฑายุทธ อัครินทร์

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น1
    


นายกฤษฎา แจ้งรุ่ง

กะลาสี
    
นายเจนศึก นิสะโสกะ

กะลาสี
    


นายสมพงษ์ พึ่งชู

กะลาสี
    


นางสุวิมล สุขพลัง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    


นางสาวดาวรุ่ง สัมมาสิทธิ์

เจ้าเหมาบริการ
    


นายณรงค์ชัย สงแจ้ง

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)

 68/20 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา