จัดซื้อจัดจ้าง ระบบ e-GP

20 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่อง LC/MS/MS 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
22 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โครงการฟาร์มทะเลโดยชุมชนมีส่วนร่วมและสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยบ้านปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3
22 ต.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6
22 ต.ค. 2563  กรมประมง : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการตรวจวิเคราะห์ยาต้านจุลชีพตกค้างในผลผลิตกุ้งทะเล ในโครงการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  6
21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด จำนวน 1 เครื่อง (กนกพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4
21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  เช่าเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด (พัฒนพงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมกร์าด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา  ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการและควบคุมวัตถุอันตรายผ่านระบบดิจิทัล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11
21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  เช่าโทรศัพท์ (ประสิทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6
21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5
21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างจ้างกำจัดหนู-ปลวก 2 งวดงาน/โอเปี้ยม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5
21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 80 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6
21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศเชิญชวน  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5
21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศเชิญชวน  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6
21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศเชิญชวน  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6
20 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อเครื่องเหวี่ยงตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5
21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5
21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5
21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 10 นาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงบ่อดินขนาด 1,200 ตารางเมตร เป็นผนัง ค.ส.ล. จำนวน 2 บ่อ และงานจ้างเหมาปรับปรุงโรงเพาะฟัก จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7
21 ต.ค. 2563  กรมประมง : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เครื่องเหวี่ยงตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ เครื่อง  2
20 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4
21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4
20 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7
20 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 80 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7
21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างผลิตซองสำหรับใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8
20 ต.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10
16 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11