จัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

05 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ขอบเขตของงานโครงการจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 05 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  เอกสารประกวดราคาการจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 05 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกวดราคาโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 05 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ ประจำปี 2563 จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 05 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการดูแลระบบ Helpdesk ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 04 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  รายละเอียดเฉพาะเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางเคมี LC MSMS จำนวน 1 เครื่อง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 04 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 04 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 04 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง 04 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง 03 ส.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง 1 ระบบ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 03 ส.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด กรมประมง 03 ส.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 03 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด กรมประมง 03 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 03 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 03 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 03 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 03 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการเกษตร วัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 03 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 03 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดูแลความเรียบร้อยของตัวอย่างและทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน (1,150) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 03 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดูแลความเรียบร้อยของตัวอย่างและทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน (1,750) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 03 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดูแลความเรียบร้อยของตัวอย่างและทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน (1,600) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 03 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดูแลความเรียบร้อยของตัวอย่างและทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน (1,600) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 03 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดูแลความเรียบร้อยของตัวอย่างและทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน (1,900) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 03 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดูแลความเรียบร้อยของตัวอย่างและทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน (1,900) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 03 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดูแลความเรียบร้อยของตัวอย่างและทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน (1,900) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 31 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวยาสำคัญในผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 31 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเช่าบริการระบบ DR-Site บนระบบ Cloud Computing กรมประมง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 31 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวยาสำคัญในผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต