เอกสารวิชาการ 

 คลังความรู้  ข้อมูลวิจัย


ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง

ปี

1

ปลาร้าผง

ผ่องเพ็ญ รัตตกูล

2527

2

พัฒนาการผลิตและการเก็บรักษาส้มฟัก

ผ่องเพ็ญ รัตตกูล

2533

3

การปนเปื้อน Salmonella ในกุ้งไทย

ผ่องเพ็ญ รัตตกูล

2533

4

ปัจจัยที่มีบทบาทต่อความเหนียวของเนื้อปลาบด และคุณภาพของเนื้อปูเทียม

ผ่องเพ็ญ รัตตกูล

2533

5

การใช้ประโยชน์จากปลาน้ำจืด

(การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวปลา)

สุภาพรรณ บริลเลียนเดส

2534

6

ปรับปรุงความสดและพัฒนาสินค้าเพิ่มมูลค่าจากปลาดุกเทศ

ผ่องเพ็ญ รัตตกูล

2534

7

อุตสาหกรรมการส่งออกกุ้งของไทย

อัธยา กังสุวรรณ

2534

8

การใช้รังสีภาชนะบรรจุและก๊าซไนโตรเจนเพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์กุ้ง

ผ่องเพ็ญ รัตตกูล

2534

9

Fermented Fish Products of South East Asia

Pongpen Rattagool

2534

10

กระบวนการฆ่าเชื้อที่เหมาะสมของปลานวลจันทร์ทะเลต้มเค็มบรรจุกระป๋อง

วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ

2535

11

พัฒนาการบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 1-การบรรจุเนื้อหอยแมลงภู่

วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ

2535

12

Effect of Packaging on Product Quality and Shelf life of Smoked Indian Mackerel with Anti-Mould in KOP/PE Bag

Rerngrudee Pruthiarenum

2535

13

ผลิตเนื้อปลาบดจากปลานิล

ผ่องเพ็ญ รัตตกูล

2535

14

การผลิตและการใช้ประโยชน์โปรตีนผงที่ผลิตโดยเครื่อง PROREX

อุดม สุนทรวิภาค

2535

15

Improving the Quality of Smoked Shrimp by Combination Treatments

ผ่องเพ็ญ รัตตกูล

2535

16

การบริโภคปลาปักเป้าและความเป็นพิษ

อัธยา กังสุวรรณ

2536

17

วิธีกำจัดจุลินทรีย์จากปลาอินทรีย์รมควัน (Scomberomorus commersoni Lacapede)

ผ่องเพ็ญ รัตตกูล

2536

18

ผลของชนิดและปริมาณแป้งต่อคุณภาพลูกชิ้นแช่เยือกแข็ง

จิราวรรณ แย้มประยูร

2536

19

ผลของการล้าง, การใช้สารปรุงแต่งและอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพเนื้อปลาที่แยกกระดูกแล้วด้วยเครื่องแยกเนื้อปลา

จิราวรรณ แย้มประยูร

2536

20

Chub Mackerel of Thailand (Rastrelliger neglectus, Van Kampen): A Short Study of its Chemical Composition, Cold Storage and Canning Properties.

Pongpen Rattagool

2537

21

ผลของน้ำตาลทรีฮาโลสต่อคุณภาพเนื้อปลาแล่และเนื้อปลาบดแห้ง

จิราวรรณ แย้มประยูร

2537

22

การใช้โอโซนในการกำจัด Vibrio vulnificus

นิรชา วงษ์จินดา

2537

23

Effects of Pyrophosphate Leaching in combination with egg white and beef plasma concentrate on gel forming ability of lizard fish (Saurida tumbil) surimi

อรวรรณ คงพันธุ์

2538

24

ผลของเอนไซม์บรอมมีเลนต่อการย่อยสลายโปรทีนในการผลิตซอสหอยนางรม

สุนีย์ วิจารณ์นิกรกิจ

2538

25

การศึกษาคุณภาพปลาทะเลที่จำหน่ายในตลาดสดในเขตกรุงเทพมหานคร

นิรชา วงษ์จินดา

2539

26

การเปรียบเทียบการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในกุ้งแช่เยือกแข็ง โดยวิธีการ Standard Conventional Method, MSRV และวิธี ELISA

นิรชา วงษ์จินดา

2539

27

การผลิตอาหารขบเคี้ยวเสริมโปรตีนจากหัวกุ้งกุลาดำ โดยใช้เครื่องเอ็กทรูดเดอร์

จิราวรรณ แย้มประยูร

2539

28

ผลของการหมักเกลือและการทำแห้งต่อคุณภาพของปลานิลเค็มแห้ง

จิราวรรณ แย้มประยูร

2539

29

โปรตีนจากการหมักแบบต่อเนื่องของเศษเหลือจากกุ้ง

อัธยา กังสุวรรณ

2539

30

พิษของปลาปักเป้าน้ำจืด

อัธยา กังสุวรรณ

2539

31

Attempts to Improve the Technology for Fish Sauce Fermentation

Pongpen Rattagool

2539

32

พัฒนาการบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากหอยแมลงภู่

พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล

2539

33

Current Status of Traditional Thai Fermented Fish Products

Pongpen Rattagool

2539

34

การสำรวจสุขลักษณะและการปนเปื้อนด้านจุลินทรีย์ระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่งหอยแครงมีชีวิตในระบบตลาดของไทย

สุเมธ สุพิชญากูร

2540

35

การพัฒนากรรมวิธีลดสิ่งปนเปื้อนในหอยแครงมีชีวิต

สุเมธ สุพิชญางกูร

2540

36

การวิเคราะห์งานวิจัยด้านการควบคุมคุณภาพและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำ

ปรีดา เมธาทิพย์

2542

37

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากซูริมิและการบรรจุ

อรวรรณ คงพันธุ์

2543

38

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของไทย

ปรีดา เมธาทิพย์

2544

39

ปริมาณตะกั่ว ปรอท และแคดเมี่ยมในปลาทะเลเศรษฐกิจ ที่จำหน่ายในตลาดสด ในเขตกรุงเทพมหานคร และสะพานปลา

สุภาพร สิริมานุยุตต์

2545

40

ปริมาณสารตกค้างของยาปฏิชีวนะออกชีเตทตราไซคลินในกุ้งก้ามกราม

สุภาพร สิริมานุยุตต์

2546

41

ปริมาณการตกค้างของยาปฏิชีวนะออกโซลินิคแอซิดในกุ้งก้ามกราม

ผะอบ ใจเย็น

2546

42

การพัฒนากระบวนการผลิตและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง

ผะอบ ใจเย็น

2547

43

การตรวจติดตามชีวพิษในแมงดาทะเลภาคใต้

บดินทร์ อิทธิพงษ์

2547

44

การประยุกต์ใช้แลคติกแอซิคแบคทีเรียเพื่อลดการปนเปื้อนของ E-coil ในกุ้งกุลาดำ

ปวเรศวร์ อินทุเศรษฐ

2547

45

การออกแบบและทดลองประดิษฐ์เครื่องขอดเกล็ดปลา

เพชรรัตน์ วงษ์จันฬา

2547

46

การออกแบบและทดลองประดิษฐ์เครื่องตัดหัวปลา

เพชรรัตน์ วงษ์จันฬา

2547

47

การวิเคราะห์สภาพปัญหาความเสี่ยงของยาต้านจุลชีพในกระบวนการผลิตกุ้งกุลาดำ

พูลทรัพย์ วิรุฬหกุล

2547

48

การวิเคราะห์สภาพปัญหาความเสี่ยงของ Vibrio cholerae ในกระบวนการผลิตกุ้งกุลาดำ

พูลทรัพย์ วิรุฬหกุล

2547

49

การพัฒนากรรมวิธีลดการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ในหอยนางรม (Crassostrea belcheri) มีชีวิต

สุเมธ สุพิชญากูร

2548

50

การคาดคะเนอายุการเก็บรักษาของปลาทรายแดง(Nemipterus hexodon) ในช่องทางของการเคลื่อนย้าย

สุเมธ สุพิชญากูร

2548

51

การคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไคต้าเนสจากดินตะกอนบ่อเลี้ยงกุ้ง

บดินทร์ อิทธิพงษ์

2548

52

ผลของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพกุ้งแห้ง

จิราวรรณ แย้มประยูร

2549

53

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในผลิตภัณฑ์ปลาหมัก (ปลาร้า)

ปวเรศวร์ อินทุเศรษฐ

2549

54

การใช้แผ่นฟิล์มไคโตซานผสมสารสกัดกระเทียมในการถนอมผลิตภัณฑ์ประมง

สิริรัตน์ จงฤทธิพร

2459

55

ปลายอไขมันต่ำแช่เยือกแข็ง

จิราวรรณ แย้มประยูร

2549

56

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อปลาบดจากปลาดุกอุยเทศ(Clarias macrocephalus x C.gariepinus)

อรวรรณ คงพันธุ์

2549

57

การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการบรรจุผลิตภัณฑ์จากปลาดุก

วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ

2549

58

การใช้ความร้อนแบบโอห์มมิกเพื่อตกตะกอนโปรตีนในน้ำล้างจากระบวนการผลิตซูริมิ: ส่วนที่ 1 ระบบการใช้ความร้อนโอห์มมิกแบบสถิตย์

พิสิฐ วงศ์สง่าศรี

2550

59

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) อบด้วยคลื่นไมโครเวฟสุญญากาศ

วัชรี คงรัตน์

2551

60

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina, Linnaeus, 1758)

วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ

2551

61

การพัฒนาวิธีการเก็บรักษาและขนส่งปลาดุก

สุเมธ สุพิชญากูร

2551

62

การพัฒนาการเก็บรักษาหอยแครง

รัชดา อิทธิพงษ์

2551

63

การทดลองออกแบบและประดิษฐ์เครื่องแยกหอยแมลงภู่

สยาม เสริมทรัพย์

2551

64

การออกแบบและประดิษฐ์ตู้อบลมร้อนและรมควันผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ฐิติวัฒน์ ทับจั่น

2551

65

การใช้ความร้อนแบบโอห์มมิคระบบต่อเนื่องเพื่อการตกตะกอนโปรตีนในน้ำล้างจากกระบวนการผลิตซูริมิ

พิสิฐ วงศ์สง่าศรี

2551

66

การศึกษากระบวนการผลิตแมงกะพรุนดองเค็มเชิงพาณิชย์

พิสิฐ วงศ์สง่าศรี

2551

67

การพัฒนาวิธีการเก็บรักษากุ้งกุลาดำแช่เย็น

สุภาพร สิริมานุยุตต์

2551

68

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามบรรจุกระป๋องและถุงรีทอร์ทเพาช์

อรวรรณ คงพันธุ์

2551

69

การพัฒนาวิธีการเก็บรักษากุ้งขาวแช่เย็น

สุภาพร สิริมานุยุตต์

2551

70

การศึกษาสภาพความเสี่ยงของสารชีวพิษจากสัตว์น้ำในห่วงโซ่อาหารด้านประมง

บดินทร์ อิทธิพงษ์

2551

71

การใช้แบคทีเรียแลคติคเป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

ปวเรศวร์ อินทุเศรษฐ

2551

72

การพัฒนาการเก็บรักษาคุณภาพความสดของ ปลาโมง

วลัย คลี่ฉายา

2551

73

การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการบรรจุผลิตภัณฑ์ จากกุ้งกุลาดำ

จณิสตา ภัทรวิวัฒน์

2551

74

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ด้วยเครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์สกรูคู่

อรวรรณ คงพันธุ์

2552

75

การผลิตน้ำปลาจากปลาน้ำจืด

อรวรรณ คงพันธุ์

2552

76

ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคจากหอยแครง

อรวรรณ คงพันธุ์

2552

77

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาโมง

อรวรรณ คงพันธุ์

2553

78

ความเป็นพิษของปลาปักเป้าหลังเขียว (Lagocephalus lunaris) ในประเทศไทย

บดินทร์ อิทธิพงษ์

2554

79

ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าจากปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum)

อรวรรณ คงพันธุ์

2554

80

ผลของการดูแลรักษาปลาช่อนทะเลสดต่อคุณภาพของซาชิมิ

รัชดา อิทธิพงษ์

2554

81

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากเศษเหลือการแปรรูปปลาโมง (Pangasius bocourti)

พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล

2555

82

ผลของอุณหภูมิ ปริมาณ ชนิดและความชื้นของวัสดุให้ควันต่อปริมาณ Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) ในปลารมควัน

สุนีย์ พยอมแจ่มศรี

2555

83

การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ปลาก้างนิ่มสมุนไพรระดับอุตสาหกรรม

สุเมธ สุพิชญางกูร

2555

84

การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการแปรรูปกุ้งขาว แวนาไม

สิริรัตน์ จงฤทธิพร

2555

85

การเพิ่มประโยชน์การใช้งานของเครื่องขอดเกล็ดปลาสำหรับกระบวนการผลิตปลาร้า

สยาม เสริมทรัพย์

2555

86

การผลิตแมงกะพรุนผงด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย

พิสิฐ วงศ์สง่าศรี

2555

87

ผลของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาปลาดุกแดดเดียว

วัชรี คงรัตน์

2555

88

กระบวนการหมักกะปิและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกะปิ

อรวรรณ คงพันธุ์

2555

89

วิธีการเก็บรักษาคุณภาพความสดของปลายี่สกเทศ

สุภาพร สิริมานุยุตต์

2556

90

การปนเปื้อนโลหะหนักในสัตว์น้ำจากสะพานปลาท่าเทียบเรือ

รัชดา อิทธิพงษ์

2556

91

วิธีการจัดการและยืดอายุการเก็บรักษาคุณภาพสาหร่ายผักกาดทะเลและสาหร่ายไส้ไก่

วลัย คลี่ฉายา

2556

92

คุณภาพทางเคมีของน้ำปลาจากการหมักตามธรรมชาติ

พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล

2556

93

เทคนิคการบรรจุต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคจากหอยแครง

พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล

2557

94

การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการอบแห้งด้วยตู้อบแห้งแบบลมร้อน: กรณีศึกษา: ปลาบดแผ่นอบแห้ง

พิสิฐ วงศ์สง่าศรี

2557

95

การสกัดคอลลาเจนที่ละลายในกรดจากหนังปลานิล

ปวเรศวร์ อินทุเศรษฐ

2558

96

การใช้สารพลาสติไซเซอร์เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของพลาสติกย่อยสลายได้จากโปรตีนที่ละลายน้ำของเนื้อปลา

ระพีพรรณ สายแวว

2558

97

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานวลจันทร์ทะเล

วัชรี คงรัตน์

2558

98

การผลิตเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้จากการย่อยแมงกะพรุน โดยใช้เอนไซม์โบรมิเลน

พิสิฐ วงศ์สง่าศรี

2558

99

การย่อยสลายทางชีวภาพของมาลาไคท์กรีนโดยแบคทีเรียจากแหล่งน้ำ

รุ่งนภา ว่องไวไพโรจน์

2558

100

การเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็ก (Chlorella sp.)ด้วยการใช้ไฟฟ้า

พิสิฐ วงศ์สง่าศรี

2558

101

การคาดคะเนอายุการเก็บรักษาปลานิลในช่องทางการเคลื่อนย้าย

สุภาพร สิริมานุยุตต์

2558

102

ผลของกระบวนการผลิตและการเก็บรักษาต่อคุณภาพปลาอินทรีเค็ม

จณิสตา ภัทรวิวัฒน์

2560

103

ผลของสารทดแทนไขมันต่อคุณสมบัติทางกายภาพของปลาเชียงที่ผลิตจากปลาน้ำจืด

สุทธินี สีสังข์

2561

104

คุณภาพวัตถุดิบและสุขลักษณะการผลิตต่อคุณภาพปลาร้า

วลัย คลี่ฉายา

2561

105

การผลิตและคุณภาพปลาร้าผงและปลาร้าก้อน

วิศรุต ศิริพรกิตติ

2561

106

การผลิตและคุณภาพของเนื้อปลายี่สกเทศบด

อาภานวล ธนะศรีสุธารัตน์

2562

107

ผลของการใช้คาร์โบไฮเดรตและอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพปลาส้มเส้น

วิศรุต ศิริพรกิตติ

2563

108

การพัฒนาคุณภาพเนื้อสัมผัสลูกชิ้นปลาแช่เยือกแข็งจาก ซูริมิปลาซ่ง (Hypophthalmichthys nobilis Richardson, 1845)

จันทร์เพ็ญ ขำมิน

2563

109

ชุดอุปกรณ์แปรรูปเบื้องต้นสำหรับสำหร่ายเส้นใยยาว

สยาม เสริมทรัพย์

2563

110

การพัฒนาคุณภาพของบะหมี่ปลากึ่งสำเร็จรูปจากปลานิล

สุทธินี สีสังข์

2563

111

ปริมาณไบโอจีนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์ปลาร้าปลานิล

ชนากานต์ จันทร์สมบูรณ์

2563

112

ผลของการใช้สารกันเสียต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อปลายี่สกเทศบด

ศศิธร ชั้นขจรกุล

2563

113

การพัฒนาเครื่องตัดหัวปลาดุก

วิชิตชัย วงษ์แจ้ง

2564

114

ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าจากปลาส้มปลานิล

กนกพรรณ ศรีมโนภาษ

2564

115

เทคนิคที่เหมาะสมในการเตรียมเชื้ออ้างอิงกลุ่มวิบริโอ (Vibrio spp.) ในสัตว์น้ำเพื่อใช้ทดสอบความสามารถระหว่างห้องปฏิบัติการ

กนกพรรณ ศรีมโนภาษ

2564

116

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงกรดโพรพิโอนิกในกระบวนการหมักน้ำปลา

รุ่งนภา ว่องไวไพโรจน์

2564

117

ผลของกระบวนการผลิตต่ออายุการเก็บรักษาแจ่วบองอบแห้ง

วิศรุต ศิริพรกิตติ

2564

118

การสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลานวลจันทร์ทะเล

ปวเรศวร์ อินทุเศรษฐ

2564