หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการจัดการสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตั้งแต่หลังการจับไปจนถึงผู้บริโภคให้มีมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย

(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต อุปกรณ์ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุและบรรจุภัณฑ์ และการจัดการในกระบวนการผลิต

(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์เศษเหลือจากอุตสาหกรรมสัตว์น้ำให้มีมูลค่าเพิ่มหรือก่อให้เกิดรายได้

(๔) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการประเมินความเสี่ยงของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังอันตรายจากการบริโภคสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการดูแลรักษาสัตว์น้ำ การแปรรูปสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานและสามารถพัฒนาในเชิงธุรกิจได้

(๖) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีหลังการจับสัตว์น้ำ

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

(ที่มา: กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563)