โครงสร้างภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบ 


กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำแบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย และ 7 กลุ่มงาน ดังนี้

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1. ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแล และบำรุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน

2. วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน

3. ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิต

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภคด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ และนำข้อมูลประกอบการวิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ระบุไว้ในกฎหมายเป็นที่ยอมรับของตลาดภายใน และภายนอกประเทศ

2. ให้คำปรึกษา บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำและระบบคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยการปรับปรุงสถานประกอบการ การจัดการสัตว์น้ำหลังการจับ พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เครื่องมือการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การจัดการระบบคุณภาพ และการประกอบกิจการอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตและให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย

3. จัดทำฐานข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ สะพานปลา แพปลา ท่าเทียบเรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน สหกรณ์ ผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำขนาดกลางและขนาดย่อม และโรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมสัตว์น้ำที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อต่อยอดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์สูงสุด

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการวัตถุดิบสัตว์น้ำ

1.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี การดูแล รักษา และการจัดการวัตถุดิบสัตว์น้ำ ตั้งแต่หลังการจับไปจนถึงผู้บริโภค เพื่อให้มีคุณภาพ ความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเพื่อปรับปรุงรูปแบบและวิธีการดูแลรักษาสัตว์น้ำแข่เย็น รวมทั้งผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง เพื่อให้มีคุณภาพเหมาะสมต่อการบริโภคและการแปรรูป

3. ศึกษา ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาระบบวิธีการเก็บรักษา วิธีการจัดการ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการคัดแยก เคลื่อนย้าย และขนถ่ายสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ภายหลังการจับทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต จนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิธีการตรวจวัดคุณภาพที่เหมาะสม และกลไกของการเสื่อมคุณภาพหลังการจับของสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ตลอดจนดัชนีบ่งชี้คุณภาพความสดและความปลอดภัยที่เหมาะสม วิธีการจัดการเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและลดการสูญเสียทางอาหารของสัตว์น้ำก่อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูป

5. ให้คำปรึกษา บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการวัตถุดิบสัตว์น้ำ

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

1.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้ทันสมัย เพิ่มมูลค่า ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และปลอดภัย

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ รวมทั้งระบบการจัดการในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและถูกสุขอนามัย

3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นอาหาร อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารและสิ่งประดิษฐ์จากเศษเหลือ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการใช้วัตถุเจือปนในอาหาร สารสกัดจากธรรมชาติ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้มีคุณภาพ ป้องกันการเสื่อมคุณภาพและยึดอายุการเก็บรักษาได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และใช้ประโยชน์จากเศษเหลืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

6. ให้คำปรึกษา บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนากระบวนการผลิต วัสดุบรรจุ การผลิตภาชนะบรรจุ ระบบการบรรจุ และเครื่องมืออุปกรณ์การบรรจุสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการบรรจุหีบห่อที่เหมาะสมกัน

3. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพทางเคมี จุลินทรีย์ กายภาพ และประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เพื่อกำหนดตัวบ่งชี้การเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และยืดอายุการเก็บรักษาให้เหมาะสมกับตลาดทั้งในและต่างประเทศ

4. ให้คำปรึกษา บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มวิจัยความปลอดภัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานและการเจรจาต่อรองทางการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ

2. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยคุณภาพความปลอดภัยของสถานประกอบการ สะพานปลา แพปลา ท่าเทียบเรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน สหกรณ์ ผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำขนาดกลางและขนาดย่อม และโรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการเฝ้าระวังและตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัย และชีวพิษของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อเตือนและป้องกันอันตรายจากการบริโภค

4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงคุณภาพความปลอดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน

5. ให้คำปรึกษา บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มวิจัยและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิธีการวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์ด้านเคมี จุลชีววิทยา กายภาพ และประสาทสัมผัส การปลอมปน การปนเปื้อน คุณค่าอาหาร เพื่อให้ได้วิธีวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดความปลอดต่อผู้บริโภคทางด้านเคมี จุลชีววิทยา และกายภาพ รวมทั้งคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และตรวจวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยผลิต วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของของผู้ประกอบกิจการ สะพานปลา แพปลา ท่าเทียบเรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน สหกรณ์ ผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำขนาดกลางขนาดย่อม และโรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมสัตว์น้ำให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน

4. ศึกษา ค้นคว้า พัฒนา จัดทำและรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

5. จัดทำฐานข้อมูลโดยการรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพสินค้าประมง เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานและการเจรจาต่อรองทางการค้า

6. ให้คำปรึกษา บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิธีวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกต้องแม่นยำได้มาตรฐานตามหลักสากล

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ตั้งแต่หลังการจับสัตว์น้ำจนไปถึงผู้บริโภคเพื่อให้เหมาะสมในเชิงธุรกิจและเป็นที่ยอมรับ

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ออกแบบ ประดิษฐ์ และพัฒนาเครื่องจักร/อุปกรณ์ การขนส่ง การเก็บรักษาสัตว์น้ำ รวมทั้งการจัดการระบบในกระบวนการผลิต

3. ควบคุม ดูแล ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในการแปรรูปสัตว์น้ำภายในหน่วยงาน

4. ให้คำปรึกษา บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

(ที่มา: คำสั่งกรมประมง ที่ 825/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563)