ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 ติดต่อเรา  หน่วยงานส่วนกลาง


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ตั้งอยู่ ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารปลอดประสพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสอบถามข้อมูลทางวิชาการได้ในวันและเวลาราชการ

• ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ส.ค. 64)

• ประกาศ กรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ก.ค. 64)

• ประกาศกรมประมง เรื่อง ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด (ม.ค. 64)

• ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (ม.ค. 63)
• ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ธ.ค. 62)
• ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (ธ.ค. 62)
• ประกาศกรมประมง เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (ธ.ค. 62)
• ประกาศกรมประมง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ธ.ค. 62)
• ประกาศกรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พ.ย. 62)