ดร.ชุติมา ขมวิลัย

ผู้อำนวยการ
    


นางกนกพรรณ ศรีมโนภาษ

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง
    


นางอุไร สืบสุข

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)
    


นางปานฤดี จิตดี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวเสาวรส นกแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสุภาพร ศศิปภาโชติมา

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิต
(นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวรัศมิ์ศิการ จิระเดชประไพ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ชำนาญการ)
    
นายวิศรุต ศิริพรกิตติ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ชำนาญการ)
    
นางสาวศศิธร ชั้นขจรกุล

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)
    


นายปวเรศวร์ อินทุเศรษฐ

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการวัตถุดิบสัตว์น้ำ
(นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ)
    


ดร.วลัย คลี่ฉายา

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาวอาริสราภรณ์ คำวัน

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)
    
นายสมยศ ราชนิยม

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


ดร.พิสิฐ วงศ์สง่าศรี

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
(นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวสุทธินี สีสังข์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาววันวิสาข์ ยวงใย

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวจารุวรรณ วิชัยพรหม

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)
    


นางรัชดา อิทธิพงษ์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
(นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวอาภานวล ธนะศรีสุธารัตน์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวระพีพรรณ สายแวว

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ชำนาญการ)
    


นางสาววัชรี คงรัตน์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยความปลอดภัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
(นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวสิริรัตน์ จงฤทธิพร

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นายกฤษณะ จันทะนรารักษ์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)
    


นายสยาม เสริมทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
(วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ)
    


นายศรันย์ โคตรมะณี

วิศวกรเครื่องกล
(ปฏิบัติการ)
    
นายเพชรรัตน์ วงษ์จันฬา

นายช่างเครื่องกล
(ชำนาญงาน)
    
นายวิชิตชัย วงษ์แจ้ง

นายช่างเครื่องกล
(ปฏิบัติงาน)
    


ดร.จณิสตา ภัทรวิวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
(นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวชนากานต์ จันทร์สมบูรณ์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวจันทร์เพ็ญ ขำมิน

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    ftdd@fisheries.go.th   02 940 6130-45   02 940 6200   แฟนเพจ