บุคลากรกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
นางสาวสุวิมล กีรติวิริยาภรณ์

ผู้อำนวยการ
    


นางกนกพรรณ ศรีมโนภาษ

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง
    


ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)
    


นางปานฤดี จิตดี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวปริศนา อุ่นจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นางรัชดา อิทธิพงษ์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิต
(นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวรัศมิ์ศิการ จิระเดชประไพ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ชำนาญการ)
    
นายวิศรุต ศิริพรกิตติ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ชำนาญการ)
    
นางสาวศศิธร ชั้นขจรกุล

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)
    


นางสุภาพร ศศิปภาโชติมา

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการวัตถุดิบสัตว์น้ำ
(นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาววลัย คลี่ฉายา

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นายปวเรศวร์ อินทุเศรษฐ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นายสมยศ ราชนิยม

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นายพิสิฐ วงศ์สง่าศรี

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
(นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวสุทธินี สีสังข์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาววันวิสาข์ ยวงใย

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวจารุวรรณ วิชัยพรหม

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวจณิสตา ภัทรวิวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
(นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวอาภานวล ธนะศรีสุธารัตน์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวระพีพรรณ สายแวว

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ชำนาญการ)
    


นายบดินทร์ อิทธิพงษ์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยความปลอดภัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
(นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวสิริรัตน์ จงฤทธิพร

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาวรุ่งนภา ว่องไวไพโรจน์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นายสยาม เสริมทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มวิศวอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
(วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ)
    


นายศรันย์ โคตรมะณี

วิศวกรเครื่องกล
(ปฏิบัติการ)
    
นายเพชรรัตน์ วงษ์จันฬา

นายช่างเครื่องกล
(ชำนาญงาน)
    
นายวิชิตชัย วงษ์แจ้ง

นายช่างเครื่องกล
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาววัชรี คงรัตน์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
(นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวชนากานต์ จันทร์สมบูรณ์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวจันทร์เพ็ญ ขำมิน

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(ปฏิบัติการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900