วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์กรมประมง (Vision)
"มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นผู้นำ และสร้างความมั่นคงอาหารด้านประมงของประเทศ ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

 

วิสัยทัศน์หน่วยงาน
"วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ให้ก้าวหน้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยด้านอาหาร"

 

พันธกิจ (Mission)
• วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร/ผู้ประกอบการ/ผู้บริโภค
• พัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ำให้มีการผลิตและผลิตสินค้าประมงที่ได้มาตรฐาน
• พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ำให้ก้าวหน้า

 

ยุทธศาสตร์ (Strategy)
• วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ำเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มความปลอดภัยในอาหารและลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งผลักดันให้เกิดนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง
• พัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง รวมทั้งสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน
• พัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกร/ผู้ประกอบการมีความรู้และเทคโนโลยีในการผลิต รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำเพื่อผลิตสินค้าประมงสู่ตลาดมากขึ้น