สื่อ/เอกสาร ประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

   (2021-09-16) ขั้นตอนการเตรียมบ่อ..
   (2021-09-16) GAP สัตว์น้ำ การปฏิบัติสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี..
   (2021-09-16) ทำอย่างไรให้ใบรับรองฟาร์มีอายุต่อเนื่อง..
   (2021-09-13) ปลากัดสัตว์น้ำประจำชาติ..
   (2021-09-13) การเพาะพันธุ์ไรแดง..
   (2021-09-13) สัตว์น้ำพันธุ์ดี และไม้น้ำปรับปรุงพันธุ์กรมประมง..
   (2021-09-13) การผลิตอาหารไข่ตุ๋น สำหรับสัตว์น้ำสวยงาม..
   (2021-09-13) ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง..
   (2021-09-10) การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามออกลูกเป็นตัว (ปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลาบอลลูน ปลามอลลี่)..
   (2021-08-26) การขอหนังสือรับรองสถานที่ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิด..

  •  บทความ
  • เบอร์ติดต่อหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (ปรับปรุง 20 สิงหาคม 2563) ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง 13 อำเภอ ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี...Update! การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย Work Manual การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง) (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย Department of Fisheries รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ

    Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 123 Moo 6, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (2nd floor) Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, 18000.  การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  Social Network     : saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com : Facebook สำนักงานประมงจังหวัด สระบุรี  LINEID: fposaraburi QR Code Line    ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล