สร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคอาหารทะเล

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


สร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคอาหารทะเล วันที่ 30 ธันวาคม 2563  เวลา 09.30 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ได้ถ่ายทำรายการกมารให้ความช่วยเหลือชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคร ในการสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคอาหารทะเล โดยมีสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับหน่วยงาน ศรชล. จังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) สมาคมการประมงสมุทรสาคร โดยได้ทำการเก็บตัวอย่างปลาทะเลจากเรือประมงบริเวณท่าเทียบเรือ เจ้จัน ตำบลบางหญ้าแพรก โดยมีกองทัพเรือได้รับซื้ออาหารทะเลในวงเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อนำไปประกอบเป็นอาหารให้กำลังพลในกองเพื่อยืนยันว่าสัตว์น้ำของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบริโภคได้โดยปราศจากเชื้อโควิด 19

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ดำเนินการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กันยายน 2564    127   รับเอกสารแนบความจำนงขอความชาวยเหลือจากเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบ...  119  เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ   102  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน BCG Model ของจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการประมง  ครั้งที่ 1/...  97  ร่วมประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องการดำเนินการโครงการส่ง...  91  เข้าร่วมกิจกรรม Kick off การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก...  89  เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษต...  86  ตรวจประเมินที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการ...  75  เข้าร่วมประชุมบูรณาการราวมกับหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การดำเนินการโครงก...  71  เข้าประชุมบูรณาการหารือเพื่อขอรับงบประมาณจาก คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ...  71

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371