โครงการรักษ์ทะเล (เก็บขยะทะเล) และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


โครงการรักษ์ทะเล (เก็บขยะทะเล) และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร  เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรม "โครงการรักษ์ทะเล (เก็บขยะ) และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2563  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ลูกพันธุ์ปลากะพง  จำนวน 200,000 ตัว และลูกพันธุ์ปูม้า จำนวน 100,000  ตัว) ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 สมุทรสาคร และปล่อยขบวนเรือเพื่อออกดำเนินการเก็บขยะทะเลในแม่น้ำท่าจีน ปากแม่น้ำ และชายฝั่งทะเล ณ  บริเวณท่าน้ำวัดศรีสุทธาราม (วัดกำไร้า) หมู่ที่ 2  ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำ และการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทย ให้มีศักยภาพในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ดำเนินการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กันยายน 2564    124   รับเอกสารแนบความจำนงขอความชาวยเหลือจากเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบ...  116  เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ   100  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน BCG Model ของจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการประมง  ครั้งที่ 1/...  95  ร่วมประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องการดำเนินการโครงการส่ง...  89  เข้าร่วมกิจกรรม Kick off การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก...  87  เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษต...  84  ตรวจประเมินที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการ...  70  เข้าร่วมประชุมบูรณาการราวมกับหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การดำเนินการโครงก...  69  จัดอบรมในวันนี้ เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยง กา...  68

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371