ร่วมติดตามการดำเนินโครงการฯ ของกลุ่มวิถีทำประมงพื้นบ้าน

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


ร่วมติดตามการดำเนินโครงการฯ ของกลุ่มวิถีทำประมงพื้นบ้าน เมื่อวันที่อังคารที่ 8 มีนาคม 2565 นายอำาจ  หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นางสาวพรรณภคนีย์  ตันสมบูรณ์  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน  และนางสาวมุขรินทร์ บุญสุข    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ในระดับพื้นที่ ร่วมติดตามการดำเนินโครงการฯ ของกลุ่มวิถีทำประมงพื้นบ้าน ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  (งบเงินอุดหนุน) ที่ได้รับอนุมัติ ผลการดำเนินโครงการ่ฯื เป็นไปตามแผนการปฎฑิบัติงานที่วางไว้ 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ...  105   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม...  105  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร    103  เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2565   93  ตรวจเยื่ยมและให้กำลังใจ จุดตรวจมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2...  89  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับกุ้งทะเลตามนโยบายกรมประมงเพื่อเพิ่มจำนวนผลผลิตกุ้...  78  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่   68  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรม...  63  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อำเภอเมืองสมุทรสาคร ประจำเดือ...  62  ประชุมกำหนดวางแผนความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อลดอุบัติเหตุ และอำนว...  61


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371