สำรวจความเสียหายจากน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


สำรวจความเสียหายจากน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 น. ประมงอำเภอกระทุ่มแบน สำรวจความเสียหายจากน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย (เพิ่มเติม) และนำส่งแบบฟอร์มการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับภัยพิบัติ (กษ 01) เพื่อให้เกษตรกรกรอกแบบฟอร์ม และยื่นให้คณะทำงานระดับอำเภอ ตรวจสอบความเสียหายเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือในวาระต่อไป  จากการลงพื้นที่มีผลการดำเนินการ ดังนี้

     1.แนะนำการกรอกแบบฟอร์มการเช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดภัยพิบัติ (เอกสาร กษ 01) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวน 6 ไร่ 

     2.ตรวจสอบความเสียหายตามที่ได้รับแจ้งจากเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติม  หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน  จำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวน 41 ไร่ 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมตรวจสอบการทำการประมงผิดกฏหมาย   142   ดำเนินการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กันยายน 2564    124  รับเอกสารแนบความจำนงขอความชาวยเหลือจากเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบ...  116  เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ   99  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน BCG Model ของจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการประมง  ครั้งที่ 1/...  93  ร่วมประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องการดำเนินการโครงการส่ง...  88  เข้าร่วมกิจกรรม Kick off การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก...  84  เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษต...  83  รับเอกสารแนบความจำนงขอความช่วยเหลือจากเกษตรผู้เพาะเลี่ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทย...  82  เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาชุมชนทุกช่วงวัยอย...  79

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371