จัดอบรมในวันนี้ เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยง การดูแล และเตรียมความพร้อมในการเลี้ยง การดูแล และเตรียมความพร้อมในการจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เป็นการลดความสูญเสียให้แก้เกษตรกร ส่งผลให้มีรายเพิ่มขึ้นเป็นการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และให้ความรู้เรื่องบัญชีครัวเรือน

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


จัดอบรมในวันนี้ เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยง การดูแล และเตรียมความพร้อมในการเลี้ยง การดูแล และเตรียมความพร้อมในการจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เป็นการลดความสูญเสียให้แก้เกษตรกร ส่งผลให้มีรายเพิ่มขึ้นเป็นการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และให้ความรู้เรื่องบัญชีครัวเรือน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานกรมประมง และกลุ่มเกษตรกรทำประมงเกษตรพอเพียง 49 ได้ดำเนินการจัดอบรมในวันนี้ เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยง การดูแล และเตรียมความพร้อมในการเลี้ยง การดูแล และเตรียมความพร้อมในการจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เป็นการลดความสูญเสียให้แก้เกษตรกร ส่งผลให้มีรายเพิ่มขึ้นเป็นการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และให้ความรู้เรื่องบัญชีครัวเรือน โดยสนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร รวมทั้งการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรซึ่งมีความสำคัญ ในการประกอบอาชีพการเกษตรกรรม การเกษตรกรรม ณ วัดฟุ้งประชาธรรมมาราม (วัดดอนราว) หมู่ที่ 7 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับเอกสารแนบความจำนงขอความชาวยเหลือจากเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบ...  134   เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ   116  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน BCG Model ของจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการประมง  ครั้งที่ 1/...  110  เข้าร่วมกิจกรรม Kick off การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก...  103  เข้าประชุมบูรณาการหารือเพื่อขอรับงบประมาณจาก คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ...  94  ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนารายแปลง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์รายแปลง สำหรับกำหนดเป้าหมา...  86  ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช...  85  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สย...  77  สำรวจความเสียหายจากน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้เกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสี...  77  จัดพิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนสมุทรสาคร ครั้งที่ 10    76


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371