ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องกำหนดเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2564

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องกำหนดเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-27  |   ข่าววันที่: 2021-05-19 |  อ่าน: 77 ครั้ง
 

ตามที่ได้มีกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยกำหนดให้ประมงจังหวัดประกาศกำหนดห้วงเวลาที่จะให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอรับโอนใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2563 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นั้น
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559 ประมงจังหวัดสมุทรสาคร จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
มายื่นคำขอรับใบอนุญาตระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ถึง 16 มิถุนายน 2564 (15 วัน)
โดยมีขั้นตอน และกรอบเวลาการขอรับใบอนุญาตฯ สำหรับปี 2564 ดังนี้

ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา
1 ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มายื่นคำขอรับใบอนุญาต ณ สำนักงานประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร วันที่ 2 มิถุนายน ถึง 16 มิถุนายน 2564
2 ประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร พิจารณา ตรวจสอบพื้นที่และแจ้งผลการพิจารณาอนุญาต วันที่ 17 มิถุนายน ถึง 16 กรกฎาคม  2564
3

เมื่อได้รับการแจ้งผลการพิจารณา ขอให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการ ดังนี้

- ชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าอากรการประมง ณ สำนักงานประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์จากการเป็นผู้ได้รับอนุญาต

วันที่ 19 กรกฎาคม ถึง 21 กรกฎาคม 2564


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ข้อ 2 สถานที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตการเพาะเลี้ยงหอยทะเล ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร หรือสำนักงานประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ข้อ 3 เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอ
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ
(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และหลักฐานแสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
(3) เอกสารหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตจากกรมประมงล่าสุด (ถ้ามี)
(4) หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง (กรณีผู้เยาว์)
(5) สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (เฉพาะกรณี คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542)
(6) หลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (เฉพาะกรณีคนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542)
(7) ใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (เฉพาะกรณี คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542)
(8) หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีมอบอำนาจ)
(9) แผนผังหรือแผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ที่จะขออนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564
อำนาจ หนูทอง
ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
 


 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,873)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,423) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (941) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (771) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (756) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (746) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (694) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (685) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (642)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000