ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ขอความร่วมมือหยุดใช้ หยุดผลิตหรือจำหน่ายเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ และเครื่องมือประมงที่ห้ามใช้ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ขอความร่วมมือหยุดใช้ หยุดผลิตหรือจำหน่ายเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ และเครื่องมือประมงที่ห้ามใช้ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-19  |   ข่าววันที่: 2021-05-13 |  อ่าน: 187 ครั้ง
 

ด้วยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีชาวประมงลักลอบใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ทำการประมง ซึ่งตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับ มาตรา 67(2) ได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทำการประมงลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการจับสัตว์น้ำที่ทำลายล้างอย่างร้ายแรง และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรประมง ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ ทางราชการจึงได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจและควบคุมการทำการประมง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ต่อไป

จังหวัดสมุทรสาคร จึงขอประกาศและแจ้งเตือนให้ผู้ที่ลักลอบใช้เครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายประเภทลอบพับได้หรือไอ้โง่ และเครื่องมือผิดกฎหมายอื่นๆ หยุดใช้ทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ หากจับกุมผู้กระทำความผิดดังกล่าว จะมีอัตราโทษปรับเป็นจำนวนเงินที่สูง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ร้านค้า หยุดผลิตหรือจำหน่ายเครื่องมือดังกล่าว แก่ผู้นำไปใช้ทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาดเว้นแต่นำไปใช้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของตนเอง  หากตรวจพบแล้วมีการเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดดังกล่าว จะดำเนินคดีในฐานผู้สนับสนุนหรือผู้ได้รับผลประโยชน์จากการกระทำผิดนันๆ ซึ่งพระราชบัญญัติป้อกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ "ความผิดมูลฐาน" ซึ่งความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันลักษณะเป็นการค้า จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 

(นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,491) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (784) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (765) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (761) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (699) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (692) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (651)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000