ผู้บริหารกรมประมง

 • นายมีศักดิ์  ภักดีคง

  อธิบดีกรมประมง
 • นายบรรจง จำนงศิตธรรม

  รองอธิบดีกรมประมง
 • นายถาวร  จิระโสภณรักษ์

  รองอธิบดีกรมประมง
 • ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง

  รองอธิบดีกรมประมง
 • นายบัญชา  สุขแก้ว

  รองอธิบดีกรมประมง
 • นายเดชา  ปรัชญารัตน์

  กองกฎหมาย (กกม.)
 • นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)
 • นางสมหมาย  คลังพหล

  กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)
 • นายศักดิ์สิทธิ์  วิบูลสุข

  กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)
 • นายพลพิศิลป์  สุวรรณชัย

  กองประมงต่างประเทศ (กปต.)
 • นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์

  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)
 • นายถาวร  ทันใจ

  กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง (กนป.)
 • นายสมศักดิ์  รุ่งทองใบสุรีย์

  กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.)
 • นางสาวณัฐพร  สนธิ

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
 • นางสาวชุติมา  ชมวิลัย

  กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.)
 • ดร.สง่า ลีสง่า

  กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.)
 • นางพิศมัย  สมสืบ

  กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.)
 • นางสาวเจนจิตต์  คงกำเนิด

  กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.)
 • นางสุทธินี  ลิ้มธรรมมหิศร

  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.)
 • นางสาวสัมพันธ์  ปานจรัตน์

  กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.)
 • นายวัชรินทร์  รัตนชู

  กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.)
 • ดร.คณิศร์  นาคสังข์

  กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กคส.)
 • นายมนูญ  ตันติกุล

  กองแผนงาน (กผง.)
 • นายนฤพล  สุขุมาสวิน

  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.)
 • นายจรูญศักดิ์  เพชรศรี

  กองตรวจการประมง (กตป.)
 • นายสุวัฐน์  วงศ์สุวัฒน์

  สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)