ผู้บริหารกรมประมง

  • นายมีศักดิ์  ภักดีคง

    อธิบดีกรมประมง
  • ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง

    รองอธิบดีกรมประมง
  • นายบัญชา  สุขแก้ว

    รองอธิบดีกรมประมง