ผู้บริหารกรมประมง

ดร.อดิศร  พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง


นายอรุณชัย  พุทธเจริญ
รองอธิบดีกรมประมง

นายบรรจง จำนงศิตธรรม
รองอธิบดีกรมประมง

นายถาวร  จิระโสภณรักษ์
รองอธิบดีกรมประมง

ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง
รองอธิบดีกรมประมง


    

นางสาว.... .....
ผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวอมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล (ผู้เ..
ผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวจิราพร เกษรจันทร์ (ผู้เชี่ย..
ผู้เชี่ยวชาญ

นางนวลมณี พงศ์ธนา ( ผู้เชียวช..
ผู้เชี่ยวชาญ

นางกุลภา บุญชูวงศ์ (ผู้เชียวช..
ผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวจงกลณี แช่มช้าง (ผู้เชียวชา..
ผู้เชี่ยวชาญ

นายไพรัตน์ กอสุธารักษ์ (ผู้เชี่..
ผู้เชี่ยวชาญ

นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม (ผู้เชี..
ผู้เชี่ยวชาญ

นายพุทธ ส่องแสงจิดา (ผู้เชี่..
ผู้เชี่ยวชาญ

นางวรรณวิภา  สุวรรณรักษ์ (ผู้เชีย..
ผู้เชี่ยวชาญ


    

นายจุฬ  สินชัยพานิช
ผู้ตรวจราชการ

    

นายเขมชาติ จิวประสาท
ผู้ตรวจราชการ

    

นางมาลินี  สมิทธิ์ฤทธี
ผู้ตรวจราชการ

    

นายสายันต์  เอี่ยมรอด
ผู้ตรวจราชการ


    

นางสมหมาย  คลังพหล
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)

    

นางสาว... ....
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

    

นาย.... ....
กองกฎหมาย (กกม.)

    

นาย... ...
กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)

    

นางมยุรีย์  สุนทรธรรม
กองคลัง (กค.)

    

ดร.คณิศร์  นาคสังข์
กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กคส.)

    

นายถาวร  ทันใจ
กองตรวจการประมง (กตป.)

    

นายบัญชา  สุขแก้ว
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง (กนป.)

    

นาง.. ..
กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.)

    

นายวัชรินทร์  รัตนชู
กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.)

    

นายพลพิศิลป์  สุวรรณชัย
กองประมงต่างประเทศ (กปต.)

    

นายมนูญ  ตันติกุล
กองแผนงาน (กผง.)

    

นาง.... ......
กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.)

    

นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)

    

นางสุทธินี  ลิ้มธรรมมหิศร
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.)

    

ดร.ดร. สง่า ลีสง่า
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.)

    

นายสมศักดิ์  รุ่งทองใบสุรีย์
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.)

    

นางสาวเจนจิตต์  คงกำเนิด
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.)

    

นางพิศมัย  สมสืบ
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.)

    

นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

    

นายวิสูตร ศศิวิมล
สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)