ผู้บริหารกรมประมง

นายมีศักดิ์  ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง


นายบรรจง จำนงศิตธรรม
รองอธิบดีกรมประมง

นายถาวร  จิระโสภณรักษ์
รองอธิบดีกรมประมง

ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง
รองอธิบดีกรมประมง

นายบัญชา  สุขแก้ว
รองอธิบดีกรมประมง    

นายจุฬ  สินชัยพานิช
ผู้ตรวจราชการ

    

นายเขมชาติ จิวประสาท
ผู้ตรวจราชการ

    

นายสายันต์  เอี่ยมรอด
ผู้ตรวจราชการ

    

นายประเทศ  ซอรักษ์
ผู้ตรวจราชการ

    

นายประพันธ์  ลีปายะคุณ
ผู้ตรวจราชการ

    

นาย สุวิทย์  คชสิงห์
ผู้ตรวจราชการ


    

นางสมหมาย  คลังพหล
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)

    

นางสาวณัฐพร  สนธิ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

    

นายเดชา   ปรัชญารัตน์
กองกฎหมาย (กกม.)

    

นาย... ...
กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)

    

นางมยุรีย์  สุนทรธรรม
กองคลัง (กค.)

    

ดร.คณิศร์  นาคสังข์
กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กคส.)

    

นายจรูญศักดิ์  เพชรศรี
กองตรวจการประมง (กตป.)

    

นายถาวร  ทันใจ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง (กนป.)

    

นางสาวสัมพันธ์  ปานจรัตน์
กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.)

    

นายวัชรินทร์  รัตนชู
กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.)

    

นายพลพิศิลป์  สุวรรณชัย
กองประมงต่างประเทศ (กปต.)

    

นายมนูญ  ตันติกุล
กองแผนงาน (กผง.)

    

นางสาวชุติมา  ชมวิลัย
กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.)

    

นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)

    

นางสุทธินี  ลิ้มธรรมมหิศร
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.)

    

นายนฤพล  สุขุมาสวิน
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.)

    

ดร.ดร. สง่า ลีสง่า
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.)

    

นายสมศักดิ์  รุ่งทองใบสุรีย์
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.)

    

นางสาวเจนจิตต์  คงกำเนิด
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.)

    

นางพิศมัย  สมสืบ
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.)

    

นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

    

นายสุวัฐน์  วงศ์สุวัฒน์
สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)