ผู้บริหารกรมประมง

 • นายมีศักดิ์  ภักดีคง

  อธิบดีกรมประมง
 • นายบรรจง จำนงศิตธรรม

  รองอธิบดีกรมประมง
 • นายถาวร  จิระโสภณรักษ์

  รองอธิบดีกรมประมง
 • ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง

  รองอธิบดีกรมประมง
 • นายบัญชา  สุขแก้ว

  รองอธิบดีกรมประมง