ผู้บริหารกรมประมง

นายมีศักดิ์  ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง


นายบรรจง จำนงศิตธรรม
รองอธิบดีกรมประมง

นายถาวร  จิระโสภณรักษ์
รองอธิบดีกรมประมง

ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง
รองอธิบดีกรมประมง    

นายจุฬ  สินชัยพานิช
ผู้ตรวจราชการ

    

นายเขมชาติ จิวประสาท
ผู้ตรวจราชการ

    

นายสายันต์  เอี่ยมรอด
ผู้ตรวจราชการ

    

นายประเทศ  ซอรักษ์
ผู้ตรวจราชการ


    

นางสมหมาย  คลังพหล
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)

    

นางสาว... ....
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

    

นายเดชา   ปรัชญารัตน์
กองกฎหมาย (กกม.)

    

นาย... ...
กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)

    

นางมยุรีย์  สุนทรธรรม
กองคลัง (กค.)

    

ดร.คณิศร์  นาคสังข์
กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กคส.)

    

นายถาวร  ทันใจ
กองตรวจการประมง (กตป.)

    

นายบัญชา  สุขแก้ว
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง (กนป.)

    

นาง.. ..
กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.)

    

นายวัชรินทร์  รัตนชู
กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.)

    

นายพลพิศิลป์  สุวรรณชัย
กองประมงต่างประเทศ (กปต.)

    

นายมนูญ  ตันติกุล
กองแผนงาน (กผง.)

    

นาง.... ......
กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.)

    

นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)

    

นางสุทธินี  ลิ้มธรรมมหิศร
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.)

    

นายนฤพล  สุขุมาสวิน
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.)

    

ดร.ดร. สง่า ลีสง่า
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.)

    

นายสมศักดิ์  รุ่งทองใบสุรีย์
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.)

    

นางสาวเจนจิตต์  คงกำเนิด
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.)

    

นางพิศมัย  สมสืบ
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.)

    

นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

    

นาย. .
สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)