ผู้บริหารกรมประมง

ดร.อดิศร  พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง


นางอุมาพร  พิมลบุตร
รองอธิบดีกรมประมง

นายอรุณชัย  พุทธเจริญ
รองอธิบดีกรมประมง

นายบรรจง จำนงศิตธรรม
รองอธิบดีกรมประมง


    

นางสาว.... .....
ผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวอมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล (ผู้เ..
ผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวจิราพร เกษรจันทร์ (ผู้เชี่ย..
ผู้เชี่ยวชาญ

นางนวลมณี พงศ์ธนา ( ผู้เชียวช..
ผู้เชี่ยวชาญ

นางกุลภา บุญชูวงศ์ (ผู้เชียวช..
ผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวจงกลณี แช่มช้าง (ผู้เชียวชา..
ผู้เชี่ยวชาญ

นายไพรัตน์ กอสุธารักษ์ (ผู้เชี่..
ผู้เชี่ยวชาญ

นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม (ผู้เชี..
ผู้เชี่ยวชาญ

นายพุทธ ส่องแสงจิดา (ผู้เชี่..
ผู้เชี่ยวชาญ

นางวรรณวิภา  สุวรรณรักษ์ (ผู้เชีย..
ผู้เชี่ยวชาญ


    

นายจุฬ  สินชัยพานิช
ผู้ตรวจราชการ

    

นางสาวสุวิมล  กีรติวิริยาภรณ์
ผู้ตรวจราชการ

    

นายเขมชาติ จิวประสาท
ผู้ตรวจราชการ

    

นายถาวร  จิระโสภณรักษ์
ผู้ตรวจราชการ

    

นายสายันต์  เอี่ยมรอด
ผู้ตรวจราชการ


    

นางสาว.... ....
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)

    

นางสาว... ....
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

    

นายประเทศ ซอรักษ์
กองกฎหมาย (กกม.)

    

นาย... ...
กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)

    

นางมยุรีย์  สุนทรธรรม
กองคลัง (กค.)

    

ดร.ถาวร ทันใจ
กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กคส.)

    

นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.)

    

นายถาวร  จิระโสภณรักษ์
กองตรวจการประมง (กตป.)

    

นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง (กนป.)

    

นางสุทธินี  ลิ้มธรรมมหิศร
กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.)

    

นายเสรี  เรือนหล้า
กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.)

    

นางมาลินี  สมิทธิ์ฤทธี
กองประมงต่างประเทศ (กปต.)

    

นายมนูญ  ตันติกุล
กองแผนงาน (กผง.)

    

นาง.... ......
กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.)

    

นายสนธิพันธ์  ผาสุขดี
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)

    

นายบัญชา สุขแก้ว
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.)

    

นายวิชาญ  อิงศรีสว่าง
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.)

    

ดร.ดร. สง่า ลีสง่า
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.)

    

ดร.พนม  กระจ่างพจน์ สอดศุข
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.)

    

นางสาวเจนจิตต์  คงกำเนิด
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.)

    

นางพิศมัย  สมสืบ
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.)

    

ดร.พลพิศิลป์  สุวรรณชัย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

    

นายวิสูตร ศศิวิมล
สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)