กรมประมง นำร่องทดลองระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับ การซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและผู้ประกอบการด้านการประมง เตรียมยื่นคำขอเข้าใช้งาน 

  # ข่าวสาร   143 อ่าน : 4 วัน

กรมประมง…เปิดทดลองระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD)      .. 

ประชาสัมพันธ์ 

  # ข่าวสาร   61 อ่าน : 1 สัปดาห์

Traffy Fondue เป็น.. 

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 

  # ข่าวสาร   150 อ่าน : 2 สัปดาห์

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2563
.
ส.. 

งานอบรมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี August Series 2020 

  # ข่าวสาร   63 อ่าน : 1 เดือน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) กำหนดจัดงานอบรมสัมมนา eGovernment Forum 2020, Digital HR Forum 2020.. 

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดี กรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรฐานและเกณฑ์การตรวจสอบสารตกค้างในกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าประมงส่งออกในกลุ่มประเทศที่สำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  # ข่าวสาร   88 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทูน่า กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดี
กรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับมา.. 

นายเขมชาติ จิวประสาท หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมกองตรวจราชการครั้งที่ 4 

  # ข่าวสาร   52 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรีย์ ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ นายเขมชาติ จิวประสาท หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมกอง.. 

นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (NPOA - IUU) พ.ศ. 2563 

  # ข่าวสาร   63 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 กรมประมง นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ เป็น.. 

นายคณิสร์ นาคสังข์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เป็นประธานการประชุมมาตรการควบคุมการส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ  

  # ข่าวสาร   55 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายคณิสร์ นาคสังข์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านปูทะเล พ.ศ. 2563 - 2565 ครั้งที่ 1 

  # ข่าวสาร   56 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900