ประวัติเรือใบไม้เขียว

ประวัติเรือใบไม้เขียว 


เรือใบไม้เขียว

กรมประมงได้จัดเจ้าหน้าที่และเรือตรวจประมงทะเลไปปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ประจำฝั่งทะเลอันดามัน เขตพื้นที่ จ.สตูล , จ.ตรัง , จ.กระบี่ , จ.พังงา และ จ.ระนอง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ โดยส่งเรือตรวจประมงทะเล ๘๐๓ พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๒ นาย มีนายแสน ศรีงาม เจ้าพนักงานประมง ๓ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ใช้เรือตรวจประมงทะเล ๘๐๓ ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปราม จับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ. การประมงโดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง จนกลุ่มชาวประมงที่ถูกจับกุมตั้งนามเรียกขาน เรือตรวจประมงทะเล ๘๐๓ ว่า “เรือใบไม้เขียว” ตามลักษณะของเรือตรวจประมงทะเล ๘๐๓ ที่ขณะแล่นหรือจอดทอดสมอจะมีลักษณะคล้ายใบไม้ลอยน้ำ ประกอบกับเรือตรวจประมงทะเล ๘๐๓ ทาสีน้ำเงิน จึงเรียกว่า “เรือใบไม้เขียว” และเรียกเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเลว่า “เจ้าหน้าที่ใบไม้เขียว” ต่อมากรมประมงได้ส่งเรือตรวจประมงทะเลเพิ่มเติม ปี ๒๕๓๕ ตั้งหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล จ.ภูเก็ต และปี ๒๕๓๘ ย้ายหน่วยฯ มาตั้งที่ จ.กระบี่ การปฏิบัติงานของเรือตรวจประมงทะเล (ทาสีน้ำเงิน)ที่เคร่งครัดและการจับกุมผู้กระทำผิดโดยต่อเนื่อง จึงเป็นที่เกรงกลัวของกลุ่มเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมาย และเป็นความหวังของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและเรือประมงที่ทำการประมงถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ กลุ่มชาวประมงและผู้เกี่ยวข้องจึงเรียกเรือตรวจประมงทะเลว่า “เรือใบไม้เขียว” แพร่หลายจนถึงปัจจุบันนี้

                    ปีงบประมาณ ๒๕๔๐ ท่าน ส.ส.พิเชษฐ์ พันธุ์วิชาติกุล ส.ส. จ.กระบี่ ในฐานะกรรมาธิการได้สนับสนุนการสร้างเรือตรวจประมงทะเล (เรือใบไม้เขียว) จำนวน ๒ ลำ คือ เรือตรวจประมงทะเล ๖๒๐ และเรือตรวจประมงทะเล ๖๒๑ ขณะนี้ประจำอยู่ที่ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่ และ สงขลา ตามลำดับ

                   แสน ศรีงาม

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการประมงทะเล