จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม แผนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 16 กันยายน 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม แผนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 16 กันยายน 2564 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-09-10  |   ข่าววันที่: 2021-09-10 |  อ่าน: 26 ครั้ง
 

นายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดสระบุรี มอบหมายกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ร่วมกับประมงอำเภอ ผู้รับผิดชอบอำเภอ และพนักงานราชการเฉพาะกิจ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม แผนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี รวม13 อำเภอ ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 16 กันยายน 2564 ตามแผนการดำเนินการที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้ รับทราบปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหา ระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในแปลงเกษตรของตน ต่อไป

พร้อมทั้งกำชับในเรื่องการจัดกิจกรรม ให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของคณะกรรมการโรคติดต่อ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระบุรี
 

 Tags

  •  บทความ
  • เบอร์ติดต่อหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (ปรับปรุง 20 สิงหาคม 2563) ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง 13 อำเภอ ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี...Update! การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย Work Manual การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง) (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย Department of Fisheries รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 123 Moo 6, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (2nd floor) Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, 18000.  การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  Social Network     : saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com : Facebook สำนักงานประมงจังหวัด สระบุรี  LINEID: fposaraburi QR Code Line    ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล