จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม แผนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 16 กันยายน 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี


จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม แผนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 16 กันยายน 2564 นายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดสระบุรี มอบหมายกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ร่วมกับประมงอำเภอ ผู้รับผิดชอบอำเภอ และพนักงานราชการเฉพาะกิจ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม แผนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี รวม13 อำเภอ ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 16 กันยายน 2564 ตามแผนการดำเนินการที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้ รับทราบปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหา ระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในแปลงเกษตรของตน ต่อไป

พร้อมทั้งกำชับในเรื่องการจัดกิจกรรม ให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของคณะกรรมการโรคติดต่อ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระบุรี
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตลาดประมง สระบุรี    187   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ติ...  141  ภารกิจประจำวัน 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   136  ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาผู้เลี้ยงปลาในกระชัง บริเวณคลองระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค ...  118  กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ...  89  กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื...  85  โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสั...  71  กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกา...  64  กิจกรรมจิตอาสา "๑ เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน"จังหวัดสระบุรี    62  ประมงจังหวัดสระบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน โค...  60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี SARABURI FISHERIES PROVINCIAL OFFICE ที่ตั้ง : ๑๒๓ หมู่ ๖ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น ๒)            ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐           ๑๒๓ Moo ๖, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (๒nd floor)            Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, ๑๘๐๐๐ การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย ๙ (๑๐ บาทตลอดสาย)                                       โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  Social Network     : fpo.saraburi1@gmail.com : Facebook สำนักงานประมงจังหวัด สระบุรี  LINEID : fposaraburi QR Code Line    ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    fpo.saraburi1@gmail.com   ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๔๒   ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๔๒   แฟนเพจ