ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและการจัดการปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต (ลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ำโขงตอนบน)

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและการจัดการปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต (ลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ำโขงตอนบน) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-27  |   ข่าววันที่: 2017-06-23 |  อ่าน: 261 ครั้ง
 

นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ ประมงอำเภอเมืองเชียงราย เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและการจัดการปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต(ลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ำโขงตอนบน) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมะค่า อ.ป่าแดด จังหวัดเชียงราย ในงานนี้มีการสาธิตการใช้เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพนำ้(อุปกรณ์ภาคสนาม)และชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบง่าย พร้อมมอบชุดอุปกรณ์วิเคราะห์นำ้แบบง่ายให้กับผู้แทนกลุ่มฯในเขตพื้นที่อ.เชียงของ อ.เทิง อ.ขุนตาล และอ.ป่าแดด


  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (1,109)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (867) ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ.. (768) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (747) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (716) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (674) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (667) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (639) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (620) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (606) การเพาะเลี้ยงกบ.. (590) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (582) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (550) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (492) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (479) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (461) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย.. (425) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (378) ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต.. (315) ประชาสัมพันธ์ การแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561.. (301)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100